LuatVietnam

Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc

Cập nhật 17/8/2023 | Đăng tải: LVN.5770

hoi Không nêu tên
Cá nhân người lao động đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con ở công ty cũ. Khi chuyển nơi làm việc sang một công ty khác thì có phải làm lại thủ tục giảm trừ gia cảnh cho con không?
Trước khi chuyển sang công ty khác có phải làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc ở công ty cũ thì mới làm được thủ tục giảm trừ ở công ty mới không?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

- Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các khoản giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và kinh doanh.

Tại điểm i, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:“Điều 9. Các khoản giảm trừ1. Giảm trừ gia cảnh“i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

Như vậy, nếu cá nhân chuyển từ công ty cũ sang công ty mới và công ty mới ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và trực tiếp chi trả thu nhập cho cá nhân thì cá nhân phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu cho công ty mới để công ty thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho người lao động với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem thêm