LuatVietnam

blue-check Chuyển đổi kỳ tính thuế trong năm 2021, xác định 30% thuế TNDN được giảm thế nào?

Công văn số 940/TCT-CS ngày 27/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 17/4/2023 10:26:09 AM | Latest updated: 17/4/2023 5:49:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5681
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì chính sách giảm 30% thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2021 được xác định theo năm tài chính.

Theo Công văn này, trường hợp năm 2021 doanh nghiệp chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch (tính từ ngày 1/1 - 31/12) sang năm tài chính (tính từ ngày 1/10 - 30/9) thì số thuế TNDN được giảm 30% áp dụng đối với kỳ tính thuế từ 1/1/2021 - 30/9/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5681

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu