LuatVietnam

Có bắt buộc kê khai "thuế nhà thầu" trong báo cáo giao dịch liên kết?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5422

hoi Không nêu tên
Tiền nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài có được coi là khoản chi hộ trong báo cáo giao dịch liên kết không?

luat Tổng cục Thuế:

Căn cứ quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/T-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính thì Trường hợp, nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được điều kiện để kê khai, nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam thì Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài. Khoản này không được xác định là khoản nộp hộ trong báo cáo giao dịch liên kết. 

Xem thêm

Giao dịch liên kết

otvet Đề xuất điều chỉnh giá tính thuế đối với giao dịch liên kết do ảnh hưởng dịch
otvet Căn cứ dữ liệu nào để xác định giá giao dịch liên kết?
otvet Không được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết nếu phát sinh khoản vay công ty mẹ từ 30 tỷ đồng
otvet Miễn kê khai giao dịch liên kết nếu tổng giá trị giao dịch trong năm dưới 30 tỷ
otvet Có bắt buộc kê khai "thuế nhà thầu" trong báo cáo giao dịch liên kết?
otvet Doanh nghiệp liên kết có được chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức của năm trước vào năm sau?
otvet Phát sinh giao dịch vay vốn với bên liên kết, có phải lập hồ sơ toàn cầu?
otvet Công ty vay tiền của Giám đốc, trường hợp nào bị coi là giao dịch liên kết?