LuatVietnam

Có được lập dự toán trước cho một phần dự án?

Cập nhật 18/4/2023 | Đăng tải: LVN.5683

hoi Nguyễn Nhị Hà
Địa phương tôi đang thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị y tế (trang thiết bị chữa bệnh và phần mềm công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng) bằng nguồn vốn đầu tư công (ngân sách tỉnh). Dự án đã được phê duyệt.
Chủ đầu tư đã lập dự toán dự án nêu trên từ năm 2019, do nhiều nguyên nhân khách quan nên dự toán chưa được phê duyệt, đến nay một số trang thiết bị y tế đã lỗi thời, cần rà soát lại thông số, một số trang thiết bị đã được mua sắm và tài trợ trong đợt dịch COVID-19 đến nay cần rà soát, thay đổi chủng loại.
Quy định về định mức, giá mua sắm trang thiết bị chưa được cập nhật kịp thời nên việc phê duyệt dự toán phải kéo dài, công trình bệnh viện dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay cần các trang thiết bị cần thiết như phần mềm công nghệ thông tin và trang thiết bị văn phòng. Vậy chủ đầu tư có thể lập dự toán phần này trước để trình phê duyệt không, hay phải lập và trình phê duyệt dự toán cho toàn bộ dự án?

luat Bộ Y tế:

Theo quy định chung, dự án đầu tư công được triển khai theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (nội dung và xác định dự toán dự án - Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng): Dự toán dự án là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện dự án được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và thiết kế dự án được duyệt; các yêu cầu công việc khác phải thực hiện. Vì vậy, việc lập, phê duyệt dự toán dự án cần bao gồm đầy đủ các cấu phần phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đối với các trường hợp đặc thù, đề nghị các tổ chức cá nhân liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và ban hành các văn bản hướng dẫn về đầu tư, để được hướng dẫn cụ thể theo đúng quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được lập dự toán trước cho một phần dự án?
otvet Không cần xin duyệt lại tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
otvet Dự án có hai chủ đầu tư, phân chia chi phí quản lý thế nào?
otvet Có phải điều chỉnh dự án khi bổ sung chi phí tư vấn?
otvet Dự án đầu tư công có phải hoàn tất thủ tục giao đất trước khi thi công?
otvet Đơn vị sự nghiệp công lập hạch toán khoản thu chi từ quản lý dự án theo quy định nào?
otvet Chi phí kiểm toán dự án được xác định riêng và không phụ thuộc vào chi phí dự phòng
otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Quyết toán dự án đầu tư công, có bắt buộc tất cả các mục chi phí đều nhỏ hơn dự toán?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?