LuatVietnam

Có được tiếp tục thuê đất khi mua lại tài sản trên đất thuê?

Cập nhật 27/5/2022 | Đăng tải: LVN.5473

hoi Thanh Loan (Bình Định)
Tôi nhận chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm. Khi tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng tài sản và có đơn xin tiếp tục thuê đất thì tôi có phải bảo đảm điều kiện thuê đất và phải có đơn xin thẩm định nhu cầu thuê đất không?

luat Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại Khoản 2, Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, trong đó có quy định hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể về điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm.

Trình tự, thủ tục về đất đai sau khi bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Đề nghị bà liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất