LuatVietnam

Có được trích khấu hao tài sản trước khi sang tên?

Cập nhật 12/9/2023 | Đăng tải: LVN.5785

hoi Không nêu tên
Công ty A có ký hợp đồng mua lại nhà xưởng của Công ty B hạ tầng trong KCN, nơi mà trước đây bên Công ty A thuê trả tiền hàng năm, Công ty A thanh toán trước 90% giá trị hợp đồng và 10% còn lại sẽ thanh toán nốt sau khi bên Công ty B cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở..., 90% này Công ty B đã xuất hóa đơn cho Công ty A.
Trường hợp này Công ty A có thể dựa vào hợp đồng để ghi nhận toàn bộ giá trị tài sản cố định được chưa? Hay Công ty A phải chờ khi nào có đầy đủ giấy chứng nhận sở hữu thì mới được ghi nhận tài sản và trích khấu hao TSCĐ?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định:

“Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản cố định - Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.

4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường”.

Theo đó, tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, gồm: Biên bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn mua tài sản cố định và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan hợp lý, hợp lệ.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, nếu đã ký hợp đồng ở phòng công chứng, bàn giao nhà xưởng thực tế, thì Cty A có thể ghi nhận Tài sản cố định được.

Xem thêm