LuatVietnam

Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?

Cập nhật 22/4/2022 | Đăng tải: LVN.5439

hoi Nguyễn Khánh (Quảng Nam)
Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
Trường hợp này tôi có cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật không?

luat Bộ Xây dựng:

Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các pháp luật khác có liên quan áp dụng cho dự án.

Trường hợp dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 134 Luật Xây dựng (được sửa đổi tại Điểm c, Khoản 64, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và Điểm đ, Khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng và Khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đề nghị ông Nguyễn Khánh nghiên cứu các quy định nêu trên để điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu thuộc các trường hợp được điều chỉnh) theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Sản xuất sản phẩm từ rác thải có được ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án đầu tư công phê duyệt trước 1/1/2015 được điều chỉnh theo quy định nào?
otvet Dự án di dời vào khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Đầu tư mở rộng vào KCN được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?
otvet Kinh doanh kho hàng có thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế 4 năm
otvet Dự án nào phải lập chính sách bồi thường, tái định cư?