LuatVietnam

Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?

Cập nhật 8/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Thanh (Đà Nẵng)
Theo tôi tham khảo Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau:
"1. Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu".
Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu số 01, tờ trình của chủ đầu tư: "Kính gửi người có thẩm quyền".
Tuy nhiên, theo quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là "thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu". Vì vậy, các chủ đầu tư lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không gửi UBND cấp tỉnh.
Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định khi chưa được "Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu" theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 nêu trên thì có đúng thẩm quyền hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền và gửi đồng thời tới đơn vị thẩm định để thẩm định.

Theo đó, việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền, chủ đầu tư lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đồng thời đến UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?