LuatVietnam

Cơ quan nào xác nhận dự án nợ thuế do bị nhà nước chậm thanh toán?

Cập nhật 4/9/2023 | Đăng tải: LVN.5780

hoi Không nêu tên
Công ty tôi là công ty cổ phần, có thực hiện dự án vốn ngân sách nhà nước. Công việc đã được nghiệm thu, hoàn thành và bên tôi đã xuất hóa đơn nhưng chưa được thanh toán vì theo hợp đồng là theo kế hoạch bố trí vốn ngân sách.
Công ty tôi cũng đang bị nợ thuế năm 2023. Nên theo Khoản 5, Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 23 Thông tư 80/2021/TT-BTC, chúng tôi đã làm hồ sơ thủ tục để miễn tiền chậm nộp thuế.
Tuy nhiên trong quá trình làm thủ tục thì đơn vị sử dụng vốn ngân sách chỉ xác nhận thời hạn phải thanh toán: theo kế hoạch bố trí vốn ngân sách (mục 4, Mẫu số: 02/KTCN - Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021) Chi cục thuế thì bắt buộc phải ghi mục 4 là ngày... tháng... năm... thì mới chấp nhận thẩm định hồ sơ.
Chúng tôi cũng tham khảo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại văn bản số 4558/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp thuế: “Trường hợp hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và người nộp thuế không xác định được thời hạn phải thanh toán thì thời hạn mà chủ đầu tư phải thanh toán cho người nộp thuế được xác định là ngày người nộp thuế kê khai thuế theo quy định của pháp luật đối với việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán vốn ngân sách nhà nước này.”
Chúng tôi xin hỏi: việc xác định thời hạn thanh toán này thuộc trách nhiệm của Chi cục thuế hay của đơn vị sử dụng vốn ngân sách? Kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn doanh nghiệp, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của người nộp thuế và các cơ quan liên quan như sau:

“3. Trách nhiệm của người nộp thuế và các cơ quan liên quan

a) Người nộp thuế có trách nhiệm nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước chậm nhất là trong ngày làm việc liền kề sau ngày được đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 03/KTCN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

b) Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm xác nhận tình trạng thanh toán cho người nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận này…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của Độc giả thực hiện dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đã được nghiệm thu và hoàn thành nhưng chưa được thanh toán thì đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm xác nhận tình trạng thanh toán cho Công ty của Độc giả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận này theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Độc giả cung cấp hồ sơ liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Xem thêm