LuatVietnam

Có thể bù trừ phí hải quan nộp thừa cho tờ khai mới

Cập nhật 6/5/2022 | Đăng tải: LVN.5446

hoi Công ty cổ phần Nicotex
Công ty chúng tôi đang nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu và lệ phí hải quan. Chúng tôi xin được hỏi Quý cơ quan tiền lệ phí hải quan nộp thừa có được hoàn trả lại doanh nghiệp không và thời gian giải quyết đề nghị của doanh nghiệp là bao lâu?

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 Của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh;

Căn cứ Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Trường hợp Công ty nộp phí hải quan cho 1 tờ khai, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí cho đích danh tờ khai (11 chữ số) với tổng số tiền phải nộp 20.000đ. Hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan sẽ tự động trừ đích danh số tiền phí hải quan của tờ khai đó trên hệ thống.

Trường hợp Công ty nộp phí hải quan cho nhiều tờ khai, tờ khai là 9999999999 (10 chữ số 9), với tổng số tiền phải nộp. Hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan sẽ tự động trừ lùi số tiền phí theo nguyên tắc tờ khai phát sinh trước sẽ trừ nợ trước.

Trường hợp Công ty nộp nhiều hơn so với nghĩa vụ, cơ quan hải quan hạch toán số phí hải quan nộp thừa vào tờ khai cuối cùng hoặc tờ khai 999999999 (10 số 9) để theo dõi. Trường hợp Công ty đề nghị bù trừ cho tờ khai mới phát sinh thì Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi có số tiền phí hải quan nộp thừa trừ nợ tiếp cho tờ khai mới phát sinh.

Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh khoản nộp thừa để được hướng dẫn xử lý cụ thể.

Xem thêm

Chính sách Hải quan