LuatVietnam

Có thể đóng BHXH một lần để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm

Cập nhật 24/3/2022 | Đăng tải: LVN.5418

hoi Bạn đọc
Tôi sinh ngày 10.8.1961 (nam). Tôi đã tham gia BHXH được 18 năm 1 tháng. Ngày 10.11.2021 là tôi đủ điều kiện hưởng lương hưu (60 năm 3 tháng). Vậy cho tôi hỏi nếu tôi nộp thêm 1 năm 11 tháng BHXH để đủ 20 năm tham gia BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu ra sao?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động cụ thể như sau:

Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 6, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18.2.2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thì:

- Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

- Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2021 thì tỷ lệ lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì tỷ lệ lương hưu được tính như sau:

45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn đọc là lao động nam sinh tháng 8.1961, thời điểm bạn đọc đủ 60 tuổi 3 tháng là tháng 11.2021. Đối chiếu với quy định nêu trên, tại tháng 11.2021 bạn đọc đủ điều kiện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng Bạn đọc đóng đủ số tiền cho thời gian còn thiếu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?