LuatVietnam

Có thể tăng tỷ lệ hưởng lương hưu bằng cách đóng BHXH tự nguyện

Cập nhật 28/8/2023 | Đăng tải: LVN.5781

hoi Trí Anh
Xin hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, nay nghỉ việc chờ đến tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn không? Nếu được thì tôi phải liên hệ ở đâu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2; Khoản 1, Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 1 Điều 10; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì:

Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ, riêng điều kiện về tuổi đời được hưởng lương theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn đọc có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí mức cao hơn thì bà liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu tại nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm