LuatVietnam

Có thể ủy quyền cho luật sư khiếu nại vụ việc hành chính

Cập nhật 27/4/2020 | Đăng tải: LVN.4949

hoi Không nêu tên
Tôi có một sự việc cần khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì lí do chủ quan nên không thể trực tiếp làm việc. Xin hỏi tôi có thể ủy quyền cho ai làm người đại diện hợp pháp để khiếu nại?

luat Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân:

Theo quy định tại Điều 12 Luật khiếu nại 2011 thì người khiếu nại có các quyền như sau:

“a) Tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;”

Như vậy trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại; và người khiếu nại có thể nhờ luật sư tư vấn và ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Về quy định đối với đại diện theo ủy quyền được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. Việc đại diện thông qua hợp đồng uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền. 

Luật khiếu nại tại Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

1. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý có các quyền sau đây:

a) Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người khiếu nại;

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi được ủy quyền;

Căn cứ theo quy định trên luật sư khi được uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại khi được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền được công chứng.

Xem thêm

Khiếu nại - Tố cáo

otvet Điều kiện khiếu nại lần 2 quyết định của cơ quan hành chính
otvet Đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng điều kiện gì?
otvet Giấy ủy quyền khiếu nại phải công chứng/chứng thực
otvet Có thể ủy quyền cho luật sư khiếu nại vụ việc hành chính
otvet Thời hạn xử lý đơn tố cáo không quá 10 ngày làm việc
otvet Đơn khiếu nại được giải quyết trong bao lâu?
otvet Giấy ủy quyền khiếu nại có giá trị bao lâu?
otvet Có thể ủy quyền cho người khác khiếu nại về đất đai
otvet Khiếu nại lần 2 được giải quyết như thế nào?
otvet Người tố cáo tham nhũng được pháp luật bảo vệ thế nào?
otvet Đơn tố cáo khuyết danh có được coi là hợp lệ?
otvet Bị ghép ảnh bôi nhọ trên facebook, có thể tố cáo với Công an
otvet Cách nào buộc người gây tai nạn bồi thường?