LuatVietnam

Lược đồ | Công ty đại chúng

Tổng số 16 bản ghi | Cập nhật đến: 15-Feb-2021

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 24/1/2014 Không tiếp nhận BCTC chưa kiểm toán của doanh nghiệp FDI và Công ty đại chúng English attachment
(Công văn số 1339/BTC-CĐKT)

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế các tỉnh không tiếp nhận các Báo cáo tài chính (BCTC) chưa được kiểm toán của các loại hình doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc BCTC theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CPstatus2 , bao gồm: Xem thêm

- Doanh nghiệp FDI;

- Ngân hàng, kể cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

- Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh việc phải thực hiện kiểm toán theo quy định, các doanh nghiệp vi phạm bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng (Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 16/9/2013 )

blue-check 1/12/2010 Chưa phải là Công ty đại chúng, cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu phải tự kê khai thuế TNCN
(Công văn số 4886/TCT-TNCN)

Theo quy định hiện hành tại điểm 2.2.2 Mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTCstatus1 thì cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20 vẫn phải tạm nộp thuế TNCN theo mức 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Xem thêm

Theo hướng dẫn tại Công văn số 12501/BTC-CST ngày 20.09.2010 thì các Công ty đại chúng nếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán qua Trung tâm giao dịch chứng khoán phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay 0,1% trị giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu.

Ngược lại, nếu Công ty có cổ phiếu được chuyển đổi nhưng chưa đủ điều kiện là Công ty đại chúng thì cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu của các Công ty này phải tự kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/2/2021 Thay mới Điều lệ mẫu và Quy chế hoạt động của công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 116/2020/TT-BTC)

Thông tư thay mới quy định về quản trị công ty đại chúng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, gồm: Xem thêm

- Điều lệ mẫu công ty (Phụ lục I);

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục II);

- Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục III);

- Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Phụ lục IV);

- Mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (Phụ lục V).

Các công ty đại chúng bắt buộc phải tham chiếu các biểu mẫu nêu trên khi xây dựng Điều lệ và Quy chế hoạt động.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTCstatus1 ngày 22/9/2017.

blue-check 16/11/2009 Đính chính về hiệu lực của Thông tư 18/2007/TT-BTC quy định về mua bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty đại chúng
(Quyết định số 2858/QĐ-BTC)

Văn bản đính chính khoản 1 Mục III "Tổ chức thực hiện" của Thông tư 194/2009/TT-BTCstatus1 như sau: Xem thêm

Nội dung đã in: Thông tư này thay thế Thông tư 18/2007/TT-BTCstatus1 ngày 13/3/2007. Nay nội dung được sửa lại là: Thông tư này bãi bỏ các quy định về chào mua công khai quy định tại Mục III Thông tư 18/2007/TT-BTCstatus1 ngày 13/3/2007 của Bộ Tài Chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2009 ( có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư 194/2009/TT-BTCstatus1 ).

blue-check 11/5/2016 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về quản trị công ty đại chúng English attachment
(Công văn số 2463/UBCK-QLCB)

Văn bản lưu ý một số vấn đề khi áp dụng các quy định về quản trị công ty đại chúng tại Thông tư số 121/2012/TT-BTCstatus1 theo tinh thần của Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: Xem thêm

- Định nghĩa "người có liên quan"

- Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc)

- Việc thành viên ký Biên bản họp Hội đồng quản trị

- Công bố thù lao Hội đồng quản trị

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát

- Công khai các lợi ích liên quan

- Giao dịch với các bên có liên quan

- Giá trị tài sản được giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

- Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty

- Thời hạn tiến hành họp Hội đồng quản trị

- Gửi thông báo họp Hội đồng quản trị

- Tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

blue-check 24/9/2009 Về việc tham gia thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) đối với các tổ chức tín dụng cổ phần.
(Công văn số 7430/NHNN-TTGSNH)

Khi tham gia giao dịch trên thị trường UPCoM, tổ chức tín dụng cổ phần phải tuân thủ một số nội dung liên quan tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo đó các tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD cổ phần và nhóm người có liên quan phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi tỷ lệ sở hữu, phải báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về tình hình sở hữu cổ phần, phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu nêu trên.

blue-check 14/8/2008 Về việc công ty đại chúng công bố thông tin trên Website UBCK nhà nước
(Công văn số 1653/UBCK-VP)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 17/9/2012 Điều lệ mẫu công ty đại chúng
(Biểu mẫu số Điều lệ mẫu của công ty đại chúng)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTCstatus1 ngày 26/7/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2012.

stop-check 6/11/2017 Mẫu Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 95/2017/TT-BTCstatus1 )

Thông tư ban hành Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế quản trị công ty để các Công ty đại chúng tham chiếu, xây dựng Điều lệ và Quy chế quản trị cho Công ty mình, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 71/2017/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Trong đó, Điều lệ mẫu xin tham khảo tại Phụ lục 01. Mẫu Quy chế quản trị công ty xin tham khảo Phụ lục 02.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2017.

stop-check 1/8/2017 Quy chế quản trị công ty đại chúng English attachment
(Nghị định số 71/2017/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giao dịch với người có liên quan và báo cáo, công bố thông tin. Xem thêm

So với quy định cũ, Nghị định có một số điểm mới đáng lưu ý sau:

- Công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty dựa theo Quy chế mẫu do Bộ Tài chính ban hành, trong đó phải có quy định về thủ tục ủy quyền, lập giấy ủy quyền của các cổ đông (Điều 7, khoản 1 Điều 8).

- Công ty đại chúng phải công bố thông tin về danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng, thay vì theo quy định cũ chỉ bắt buộc công bố thông tin tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách (khoản 1 Điều 8).

- Quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của các cổ đông cũng được nới rộng hơn thông qua việc cho phép cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách bỏ phiếu điện tử (khoản 3 Điều 8).

- Trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu thì công ty đại chúng có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên (khoản 4 Điều 8).

- Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông, trừ một số trường hợp ngoại lệ quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017. Bãi bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTCstatus1 ngày 26/7/2012.

stop-check 26/7/2013 Vốn đầu tư vào Công ty Nhà nước và Công ty đại chúng không được trích lập dự phòng English attachment
(Thông tư số 89/2013/TT-BTCstatus1 )

Theo sửa đổi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTCstatus1 tại Thông tư này thì các khoản vốn đầu tư dài hạn vào Công ty Nhà nước và Công ty đại chúng không còn được trích lập dự phòng tổn thất như trước Xem thêm

Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2013.

stop-check 1/10/2012 Quy chế mua bán và phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 130/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để CTĐC mua lại cổ phiếu của chính mình; bán cổ phiếu quỹ; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Xem thêm

Thông tư quy định các trường hợp CTĐC được và không được phép mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ; quy định trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của CTĐC khi tiến hành mua, bán và phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, việc mua, bán cổ phiếu của CTĐC chỉ được thực hiện thông qua Sở giao dịch chứng khoán hoặc Công ty chứng khoán được chỉ định trong trường hợp chưa niêm yết chứng khoán. Đối với việc phát hành thêm cổ phiếu, nếu CTĐC có niêm yết chứng khoán thì phải đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế các nội dung về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của CTĐC tại Thông tư 18/2007/TT-BTCstatus1 ngày 13/3/2007. Đính kèm các biểu mẫu sau:

- Mẫu báo cáo; công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

- Mẫu báo cáo; công bố thông tin về phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức/ để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Mẫu báo cáo; công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

stop-check 1/6/2012 Quy chế công bố thông tin của Công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 52/2012/TT-BTCstatus1 )

Việc công bố thông tin của Công ty đại chúng bao gồm các loại báo cáo sau: Báo cáo tài chính năm; Báo cáo thường niên; Báo cáo tình hình quản trị công ty; Thông tin về các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn Xem thêm

Trường hợp phát sinh những bất thường như tài khoản của công ty bị phong tỏa, bị thu hồi giấy phép kinh doanh, chào bán chứng khoán ra nước ngoài... Công ty phải công bố ngay trong vòng 24 giờ kể từ lúc xảy ra sự kiện

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTCstatus1 ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này

stop-check 20/9/2010 Sẽ không là Công ty đại chúng nếu không còn đủ 100 cổ đông English attachment
(Nghị định số 84/2010/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định sửa đổi điều khoản quy định về việc chào bán chứng khoán ra công chúng; về trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập; về điều kiện chấm dứt tư cách của Công ty đại chúng, ... Xem thêm

Theo Nghị định này, trường hợp Công ty đại chúng không còn đủ 100 nhà đầu tư sở hữu hoặc vốn điều lệ giảm xuống dưới 10 tỷ đồng thì phải công bố thông tin ra công chúng về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2010

stop-check 16/11/2009 Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 194/2009/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định chi tiết về các trường hợp phải chào mua công khai và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; việc rút lại đề nghị chào mua sau khi đã công bố công khai;... Khi tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng thì phải gửi tài liệu đăng ký chào mua đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức, cá nhân chào mua công khai phải trực tiếp tham gia giao dịch, bên chào mua phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua. Thông tư đính kèm Biểu mẫu đăng ký chào mua công khai; báo cáo kết quả chào mua công khai. Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 18/2007/TT-BTC.

stop-check 25/4/2007 Hướng dẫn mua bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty đại chúng English attachment
(Thông tư số 18/2007/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định chi tiết về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, bán lại số cổ phiếu đã mua; việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng; việc công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông tư quy định các điều kiện và các trường hợp để Công ty đại chúng được phép hoặc không được phép mua lại cổ phiếu của chính mình. Thông tư đính kèm Biểu mẫu về Bản đăng ký chào mua công khai các loại cổ phiếu. Thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình chào mua công khai một loại cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo