LuatVietnam

Đăng ký vay vốn nước ngoài để mua dự án, hồ sơ cần những gì?

Cập nhật 21/5/2023 | Đăng tải: LVN.5703

hoi Hoài Linh (Bắc Ninh)
Công ty của tôi vay vốn công ty mẹ ở nước ngoài để mua lại dự án của công ty khác, nhưng căn cứ thông tư hướng dẫn thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khoản vay để thực hiện dự án.
Theo Điều 16 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022, hồ sơ đăng ký khoản vay phải bao gồm văn bản chứng minh mục đích vay, cụ thể là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư.
Tuy nhiên, việc vay vốn này không phục vụ cho dự án công ty tôi đang thực hiện, mà là để mua lại vốn góp của công ty khác.
Vậy có cần thiết phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để chứng minh việc tăng vốn hay không? Hay chỉ cần có văn bản chứng minh về việc mua lại vốn góp (văn bản chấp thuận mua cổ phần) là được?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Tại Điều 5 Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp quy định bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây:

"1. Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của các đối tượng sau:

a) Của Bên đi vay;

b) Của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (chỉ áp dụng với trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài). Trong trường hợp này, giới hạn mức vay của Bên đi vay trên tổng kim ngạch vay phục vụ phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đó tối đa không vượt qua tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn.

Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài quy định tại Khoản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

2. Cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay mà không làm tăng chi phí vay".

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 12/2014/TT-NHNN quy định về nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài: "Bên đi vay có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài".

Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp quy định thành phần hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài bao gồm bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay bao gồm:

"a) Đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

b) Đối với khoản vay thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh khác không phải dự án đầu tư: Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và điều lệ doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; […]".

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp đã được trích dẫn ở trên, đề nghị công ty xác định đúng mục đích sử dụng của khoản vay nước ngoài dự kiến thực hiện là để thực hiện: (i) Dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trường đầu tư hay (ii) để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh khác không phải dự án đầu tư được nêu tại điểm (i).

Trên cơ sở xác định rõ mục đích sử dụng vốn vay nước ngoài, công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 16 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN để thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định hiện hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Vay vốn

otvet Đăng ký vay vốn nước ngoài để mua dự án, hồ sơ cần những gì?
otvet Trường hợp nào ngân hàng được thu hồi nợ trước hạn?
otvet Tài khoản nộp hồ sơ thế chấp vay vốn có bắt buộc phải chính chủ?
otvet Hotline tiếp nhận phản ánh về sai phạm trong hoạt động cho vay của ngân hàng
otvet Điều kiện vay nước ngoài để cơ cấu nợ
otvet Doanh nghiệp có khả năng phục hồi sau dịch sẽ được giảm 2% lãi suất vay vốn
otvet Làm thế nào nếu bị ép mua bảo hiểm mới được giải ngân khoản vay?
otvet Điều kiện vay nước ngoài để cơ cấu lại nợ
otvet Lịch sử nợ xấu có được xóa ngay sau khi tất toán?
otvet Cách chứng minh thu nhập để được vay ngân hàng
otvet Các ngành nghề sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi vay ngân hàng để phục hồi sau dịch
otvet Dư nợ dưới 10 triệu sẽ được xóa nợ xấu ngay sau khi tất toán
otvet Có thể khởi kiện nếu tranh chấp với ngân hàng về thu giữ tài sản bảo đảm
otvet Điều kiện giãn nợ mùa dịch còn phụ thuộc vào quy định nội bộ của từng ngân hàng
otvet Có thể khởi kiện tranh chấp về thông tin nợ xấu
otvet Khoản vay của cá nhân có được ngân hàng giãn nợ?
otvet Không bắt buộc mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
otvet Tính lãi suất trên 20%/năm sẽ bị kết tội cho vay nặng lãi
otvet Về điều kiện gia hạn trả nợ ngân hàng do ảnh hưởng dịch
otvet Tính lãi suất 10%/tháng có bị kết tội cho vay nặng lãi?