LuatVietnam

blue-check Danh mục các Nghị định, Thông tư về giao thông vận tải được công bố hết hiệu lực

Quyết định số 891/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023 (23 trang)
Posted: 31/7/2023 9:41:38 AM | Latest updated: 1/8/2023 10:33:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5753
LuatVietnam

Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần bao gồm:

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/10/2020 về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

2. Thông tư số 11/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 21/5/2020 về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không.

3. Thông tư số 28/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/10/2020 sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

4. Thông tư số 08/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 14/4/2015 về công tác cứu hộ trên đường cao tốc.

5. Thông tư số 31/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 08/12/2020 về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ.

6. Thông tư số 29/2009/TT-BGTVTstatus2 ngày 17/11/2009 quy định về vận tải qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.

7. Thông tư số 06/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 07/3/2011 quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng.

8. Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

9. Thông tư số 07/2013/TT-BGTVTstatus2 ngày 03/5/2013 quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe.

10. Thông tư số 35/2013/TT-BGTVTstatus2 ngày 21/10/2013 quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ.

11. Thông tư số 63/2013/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2013 hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ giữa Lào, Campuchia và Việt Nam.

12. Thông tư số 88/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2014 hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào.

13. Thông tư số 89/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2009/TT-BGTVTstatus2 .

14. Thông tư số 09/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/4/2015 quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

15. Thông tư số 29/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 06/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

16. Thông tư số 39/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia.

17. Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

18. Thông tư số 48/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 13/12/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải.

19. Thông tư số 22/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 12/6/2019 quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

20. Thông tư số 38/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

21. Thông tư số 20/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2013/TT-BGTVTstatus2 .

22. Thông tư số 12/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 25/9/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

23. Thông tư số 29/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/10/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTstatus2 hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

24. Thông tư số 36/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 24/12/2020 sửa đổi một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ.

25. Thông tư số 01/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2021 sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BGTVTstatus2 về cấp giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

26. Thông tư số 26/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/11/2021 sửa đổi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTstatus2 hướng dẫn thực hiệp Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

27. Thông tư số 04/2022/TT-BGTVTstatus2 ngày 26/4/2022 sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

28. Thông tư số 05/2022/TT-BGTVTstatus2 ngày 25/5/2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép về vận tải đường bộ quốc tế.

29. Nghị định số 139/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 08/10/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

30. Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 12/8/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

31. Thông tư số 39/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/10/2019 quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện tàu thủy.

32. Thông tư số 02/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 25/02/2014 quy định về thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ bao gồm:

1. Thông tư số 43/2017/TT-BGTVTstatus1 ngày 16/11/2017 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

2. Thông tư số 53/2012/TT-BGTVTstatus1 ngày 25/12/2012 về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

3. Thông tư số 31/2012/TT-BGTVTstatus1 ngày 01/8/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Thông tư số 65/2014/TT-BGTVTstatus1 ngày 10/11/2014 ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

5. Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BGTVT-BTCstatus1 ngày 24/9/2015 hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

6. Thông tư số 13/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 21/4/2015 công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT.

7. Thông tư số 25/2017/TT-BGTVTstatus1 ngày 28/7/2017 quy định các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

8. Thông tư số 41/2019/TT-BGTVTstatus1 ngày 30/10/2019 sửa đổi Thông tư số 25/2017/TT-BGTVTstatus1 về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

9. Thông tư số 21/2016/TT-BGTVTstatus1 ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL trong lĩnh vực giao thông vận tải.

10. Thông tư số 47/2017/TT-BGTVTstatus1 ngày 07/12/2017 sửa đổi Thông tư số 21/2016/TT-BGTVTstatus1 .

11. Thông tư số 37/2017/TT-BGTVTstatus1 ngày 09/10/2017 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

12. Thông tư số 12/2016/TT-BGTVTstatus1 ngày 09/6/2016 hướng dẫn Nghị định số 132/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

13. Thông tư số 18/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 11/4/2018 sửa đổi Thông tư số 12/2016/TT-BGTVTstatus1 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

14. Thông tư số 08/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 22/02/2018 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

15. Thông tư số 34/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 28/5/2018 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

16. Thông tư số 06/2017/TT-BGTVTstatus1 ngày 28/02/2017 quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ xác định vi phạm và xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

17. Thông tư số 50/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 11/9/2018 về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5753

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu