LuatVietnam

blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 7)

Công văn số 8612/QLD-ĐK ngày 7/8/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 7) (6 trang)
Posted: 8/8/2023 8:16:52 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:33:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Quyết định công bố Đợt 7 Danh mục nội dung thay đổi nhỏ của thuốc chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT. Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.

Đối với các thuốc, nguyên liệu thuốc trong danh mục đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành thuốc, doanh nghiệp cần xuất trình văn bản đã được phê duyệt hoặc xác nhận của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện theo quy định pháp luật.

Cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin thay đổi bổ sung chỉ yêu cầu thông báo, thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền hậu kiểm theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu