LuatVietnam

blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022

Quyết định số 939/QĐ-BKHĐT ngày 18/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (11 trang)
Posted: 9/6/2022 3:30:43 PM | Latest updated: 11/6/2022 1:06:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới Danh mục thủ tục đầu tư và đấu thầu được hoặc không được tiếp nhận qua bưu điện kể từ ngày 18/5/2022. Chi tiết xem Phụ lục I đính kèm.

Theo đó, lưu ý, kể từ 18/5/2022, các thủ tục đầu tư sau đây không được tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện:

- Chấp thuận chủ trường đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 20/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 18-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Đầu tư trong nước