LuatVietnam

blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022

Quyết định số 953/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 (6 trang)
Posted: 26/5/2022 7:44:27 AM | Latest updated: 27/5/2022 2:39:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trong các lĩnh vực: thành lập hộ kinh doanh; thành lập hợp tác xã; đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên; đăng ký tham gia đấu thầu trực tuyến và đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Chi tiết xem Danh mục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 24-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh