LuatVietnam

blue-check Danh sách cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn GMP - Đợt 29

Công văn số 8346/QLD-CL ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29) (33 trang)
Posted: 31/7/2023 9:24:04 AM | Latest updated: 31/7/2023 11:30:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược công bố:

- Phụ lục 1: Danh sách cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) - Đợt 29

- Phụ lục 2: Danh sách cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) được điều chỉnh nội dung đã công bố từ Đợt 1 đến Đợt 28

- Phụ lục 3: Danh sách hồ sơ đề nghị đánh giá đáp ứng GMP của các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc cần bổ sung, giải trình - Đợt 29

Các danh sách tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 được công bố là cơ sở để các bệnh viện công lập xét các gói thầu mua thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu