LuatVietnam

Đất san lấp công trình phải chịu thuế tài nguyên và phí BVMT

Cập nhật 3/8/2023 | Đăng tải: LVN.5758

hoi Nguyễn Thị Ngọc Anh (Gia Lai)
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông. Quá trình lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đường giao thông có yêu cầu khai thác đất đắp phục vụ thi công lu lèn K0.95.
Khối lượng đất tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường như thế nào là phù hợp?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo Điều 64 Luật Khoáng sản, đất được đào đắp để san lấp có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và phải đăng ký, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trong trường hợp này, khai thác đất (được coi là khoáng sản làm vật liệu xây dựng) phải nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; đồng thời phải nộp thuế tài nguyên theo Luật Thuế tài nguyên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm