LuatVietnam

Đất tái định cư tính tiền sử dụng đất thế nào?

Cập nhật 14/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Bùi Hà Nam (Quảng Ngãi)
Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư theo Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai 2013 có phải thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quyết định hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định, giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định.

Tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định.

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định về giá đất tính thu tiền sử dụng đất; trong đó việc xác định giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư hay phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được căn cứ vào diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế đất - tiền thuê đất

otvet Cách khai thuế khi sở hữu đất ở vượt hạn mức
otvet Giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê đất được xác định thế nào?
otvet Đất tái định cư nộp tiền sử dụng đất thế nào?
otvet Đất tái định cư tính tiền sử dụng đất thế nào?
otvet Chuyển đất vườn thành đất ở, tính tiền sử dụng đất thế nào?
otvet Trúng đấu giá quyền sử dụng đất, bao lâu phải nộp tiền?
otvet Thuê nhà đất công có được miễn giảm tiền thuê mùa dịch?
otvet Chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 áp dụng với cả doanh nghiệp và cá nhân
otvet Dự án trong cụm công nghiệp được tính miễn tiền thuê đất từ thời điểm nào?
otvet Điều kiện giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng dịch
otvet Mua nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất?
otvet Hồ sơ, thủ tục xin giảm tiền thuê đất năm 2020 do dịch
otvet Đối tượng nào được giảm tiền thuê đất do dịch?
otvet Chuyển vườn ao thành đất ở có được giảm tiền sử dụng đất?
otvet Xác định địa bàn được miễn thuế sử dụng đất theo quy định nào?
otvet Hộ gia đình cũng bị phạt nếu chậm nộp tiền sử dụng đất
otvet Diện tích đất tăng thêm ngoài sổ đỏ có phải nộp tiền sử dụng đất?
otvet Thuê đất của cơ quan nhà nước phải có hóa đơn lẻ
otvet Tiền thuê đất trả một lần được phân bổ dần theo số năm thuê
otvet Cho thuê đất, bên nào chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ?