LuatVietnam

Lược đồ | Đấu thầu thuốc

Tổng số 36 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Mar-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 27/4/2023 Sửa đổi nhiều quy định về đấu thầu thuốc và dược liệu English attachment
(Thông tư số 06/2023/TT-BYT)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 về đấu thầu thuốc, vắc xin, sinh phẩm, dược liệu, cụ thể gồm: Xem thêm

- Trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc quy định tại Điều 4;

- Phân chia gói thầu thuốc generic quy định tại Điều 7;

- Tiêu chí lựa chọn thuốc thuộc gói thầu thuốc biệt dược gốc quy định tại khoản 2 Điều 8;

- Phân chia gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền quy định tại Điều 9;

- Phân chia gói thầu vị thuốc cổ truyền quy định tại Điều 10;

- Phân chia gói thầu vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gốm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa được bổ sung tại Điều 10a;

- Phân chia gói thầu dược liệu (không bao gồm bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa) quy định tại Điều 11;

- Phân chia gói thầu bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa được bổ sung tại Điều 11a;

- Nguyên tắc dự thầu vào các nhóm thuốc thuộc gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 4a, khoản 5 Điều 12;

- Cách ghi dạng bào chế thuốc thuộc gói thầu thuốc generic, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 2 Điều 14;

- Các thông tin, tài liệu có giá trị làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14;

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá quy định tại Điều 18;

- Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc trong trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng và lựa chọn nhà thầu trực tiếp quy định tại khoản 1 Điều 27;

- Hình thức bảo đảm dự thầu quy định tại khoản 3 Điều 30;

- Việc thương thảo hợp đồng, điều kiện được xem xét đề xuất trúng thầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32;

- Căn cứ đàm phán và thực hiện đàm phán giá thuốc quy định tại khoản 5 Điều 42.

- Bảng quy định việc ghi dạng bào chế của thuốc tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuốc nêu tại Phụ lục 4, Phụ ục 7, Phụ lục 8 của Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 .

Về biểu mẫu, Thông tư này ban hành bổ sung các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền, gồm mẫu tại Phụ lục 14 nếu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; mẫu tại Phụ lục 15 nếu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2023.

Thay thế khoản 2 Điều 3, khoản 4 Điều 27, điểm c khoản 3 Điều 32, điểm h khoản 4 Điều 45 và khoản 9 Điều 50 Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 ngày 11/7/2019; Điều 5 Thông tư số 15/2020/TT-BYTstatus2 ngày 10/8/2020; Điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BYTstatus2 ngày 31/12/2020.

blue-check 15/11/2021 Sửa đổi quy chế đấu thầu thuốc tại các bệnh viện công lập English attachment
(Thông tư số 15/2021/TT-BYT)

Thông tư này bãi bỏ Khoản 7 Điều 7 của Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 (quy định về đấu thầu thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế) Xem thêm

Đồng thời, sửa đổi các điều khoản sau đây:

- Khoản 1 Điều 43 quy định việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục thuốc đàm phán giá

- Khoản 5 Điều 46 quy định việc giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung khi thẩm định giá thuốc

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021.

blue-check 15/3/2023 Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
(Công văn số 1341/BYT-VPB1)

Theo Bộ Y tế thì thời gian qua các Bộ, ngành đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh. Xem thêm

Đáng chú ý, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được sửa đổi (số 15/2023/QH15) để bổ sung nguồn lực, cơ chế tự chủ cho các bệnh viện trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Ngoài ra, Quốc hội còn ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 để cho sử dụng tiếp các thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023 nhưng chưa kịp gia hạn; hay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP để sửa đổi Nghị định số 98/2021/NĐ-CPstatus2 về gia hạn tự động giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành thiết bị y tế và ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 để tháo gỡ khó khăn cho việc thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy của nhà thầu cung cấp vật tư, hóa chất...

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam để trình sửa đổi Luật Đấu thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư 58/2016/TT-BTCstatus2 , Thông tư 277/2016/TT-BTC,... và các quy định liên quan để tạo thuận lợi hơn cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/12/2017 Quy chế tham gia hội đồng đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH
(Quyết định số 3015/QĐ-BHXH)

Văn bản quy định về việc cơ quan BHXH tham gia vào hội đồng đấu thầu thuốc tại các bệnh viện (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, đàm phán giá thuốc, đấu thầu mua thuốc của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các Bộ, Ngành). Xem thêm

Theo đó, cơ quan BHXH được cử cán bộ tham gia vào hội đồng đấu thầu mua thuốc tại các bệnh viện và được thực hiện các quyền sau đây:

- Tham gia xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tham gia điều tiết việc thực hiện thỏa thuận khung của các bệnh viện đối với gói đấu thầu tập trung quốc gia, đấu thầu tập trung địa phương và đàm phán giá.

Quyền hạn cụ thể được quy định từ Điều 5 - Điều 11 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017 và bãi bỏ các quy định trái với Quyết định này.

blue-check 4/11/2015 Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc tại bệnh viện thuộc các Bộ
(Thủ tục hành chính số B-BYT-199873-TT)

I. Thành phần hồ sơ bao gồm: Xem thêm

1. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu

2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt

3. Quyết định giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước theo năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

4. Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Biên bản họp Hội đồng Thuốc&Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch

6. Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư

II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ gốc)

blue-check 4/11/2015 Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc bệnh viện công lập
(Thủ tục hành chính số B-BYT-199878-TT)

I. Thành phần hồ sơ bao gồm: Xem thêm

1. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu

2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt

3. Quyết định giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước theo năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

4. Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Biên bản họp Hội đồng Thuốc&Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch

6. Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư

II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ gốc)

blue-check 29/3/2023 Các quy định đã được sửa đổi để gỡ vướng cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc
(Công văn số 1713/BYT-VPB1)

Các kiến nghị đã được Bộ Y tế trả lời tại văn bản này gồm: Xem thêm

- Sửa đổi khung pháp lý liên quan đến nội dung mua sắm, đấu thầu, gia hạn lưu hành thuốc, vật tư y tế;

- Bổ sung chính sách thu hút nhân viên y tế tuyến huyện và tuyến xã; cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở;

- Xây dựng khung giá dịch vụ y tế đúng, đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho y tế cơ sở tự chủ một phần về tài chính;

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kinh phí cho y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân;

- Có chính sách quan tâm quyền lợi, chế độ và chính sách đối với người cao tuổi, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, đã có nhiều văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung (chẳng hạn Luật KCB sửa đổi số 15/2023/QH15, Nghị quyết số 80/2023/QH15, Thông tư số 06/2023/TT-BYT, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023,...) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác mua sắm, đấu thầu, gia hạn lưu hành thuốc, trang thiết bị y tế.

Ngoài ra, sắp tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính,... để nghiên cứu sửa đổi Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.

blue-check 20/3/2023 Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
(Thông báo số 373/TB-BYT)

Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Dược,...) sớm ban hành hoặc trình ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 30/NQ-CP về quản lý, mua sắm trang thiết bị y tế, cụ thể gồm: Xem thêm

- Thông tư hướng dẫn Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, hoàn thành trong tháng 3/2023.

- Quy định về tiêu chí xác định trường hợp có biến động giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế và thông tin của trang thiết bị y tế phải kê khai giá.

- Hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu, đăng tải thông tin mời chào giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế, hoàn thành trong quý II/2023.

- Sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, hoàn thành trong quý III/2023.

- Hướng dẫn về mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để đấu thầu qua mạng, hoàn thành trong quý II/2023.

- Sửa đổi các quy định liên quan trực tiếp đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, hoàn thành trước ngày 25/3/2023.

blue-check 21/1/2021 Đấu thầu thuốc có bắt buộc xuất trình hợp đồng từng cung cung cấp thuốc cho đơn vị khác?
(Công văn số 48/KH-TC)

Theo Bộ Y tế, việc các bệnh viện yêu cầu các nhà thầu dược phẩm xuất trình hợp đồng đã từng cung cấp thuốc cho các bệnh viện khác khi đấu thầu thuốc là không đúng với quy định tại Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tại Phụ lục 7 và 8 Thông tư 15/2019/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Thay vào đó, nhà thầu dược phẩm được quyền cung cấp các hợp đồng cung cấp thuốc hoặc hóa đơn bán hàng kèm theo danh mục thuốc đã cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh hoặc các cơ sở kinh doanh thuốc để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc tương tự về quy mô với phần trong gói thầu mà nhà thầu tham dự. Không bắt buộc nhà thầu chỉ được chứng minh bằng các hợp đồng cung cấp thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

blue-check 14/2/2020 Sẽ phân nhóm đấu thầu thuốc khi công bố cơ sở đạt chuẩn GMP English attachment
(Công văn số 1494/QLD-CL)

Văn bản thông báo Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP do Cục Quản lý Dược công bố sẽ có bổ sung thêm thông tin về tình trạng phân nhóm đấu thầu theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Danh sách được công bố theo 2 định dạng Excel và PDF để các cơ sở xét thầu thuận lợi trong tra cứu. Trong đó, danh sách dưới dạng PDF được coi là căn cứ để xem xét cuối cùng.

Danh sách tổng hợp cơ sở sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP có phân nhóm đấu thầu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ http://dav.gov.vn - Mục thông tin đấu thầu thuốc.

blue-check 21/6/2017 Giải đáp một số vướng mắc về đấu thầu thuốc English attachment
(Công văn số 8647/QLD-GT)

Văn bản giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc đấu thầu bán thuốc cho bệnh viện công lập. Xem thêm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 11/2016/TT-BYTstatus1 , đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ Y tế công bố thuộc tiêu chí kỹ thuật của nhóm thuốc nào thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu thuộc nhóm đó.

Như vậy, nhà thầu không được chào bán thuốc nhập khẩu nếu thuộc loại thuốc trong nước đã đáp ứng đủ yêu cầu.

Tại Thông tư số 10/2016/TT-BYTstatus1 đã ban hành danh mục 146 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp theo tiêu chí kỹ thuật. Tuy nhiên, tiêu chí kỹ thuật quy định tại danh mục này chỉ mới áp dụng cho các thuốc đạt WHO-GMP.

Theo đó, quy định không chào thầu thuốc nhập khẩu hiện chỉ áp dụng đối với các thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật WHO-GMP (thuốc thuộc Nhóm 5 theo Thông tư số 11/2016/TT-BYTstatus1 ). Đối với các thuốc nhập khẩu thuộc các nhóm còn lại (Nhóm 1, 2, 4) và thuốc Biệt dược gốc vẫn được xem xét, đánh giá lựa chọn nhà thầu.

THAM KHẢO
blue-check 30/3/2023 Về việc triển khai các giải pháp mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế
(Công văn số 1758/BYT-KCB)

Văn bản yêu cầu các bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp ban hành tại Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để đảm bảo cung cấp đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh.

blue-check 15/3/2023 Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
(Công văn số 1331/BYT-VPB1)

Các kiến nghị được Bộ Y tế trả lời tại văn bản này gồm: Xem thêm

1. Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh

2. Chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

3. Cho phép người dân chọn mua BHYT theo nhu cầu

Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là hoàn thiện khung pháp lý để tháo gỡ khó khăn cho việc mua sắm, đấu thầu, nhập khẩu, đăng ký lưu hành thuốc, vật tư y tế. Sắp tới, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến giá dịch vụ KCB và quy trình đấu thầu để tạo thuận lợi hơn nữa cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Về mua BHYT, ngoài BHYT bắt buộc, người dân có thể chọn mua thêm bảo hiểm thương mại để được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh theo nhu cầu.

blue-check 15/9/2022 Về việc tìm kiếm nguồn cung ứng thuốc thiết yếu
(Công văn số 9082/QLD-KD)

Văn bản yêu cầu các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương tìm nguồn cung ứng thuốc thiết yếu theo danh sách đính kèm để cung cấp cho bệnh viện Bạch Mai.

blue-check 5/8/2022 Thông báo của Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết về bảo đảm thuốc, vật tư y tế
(Thông báo số 229/TB-VPCP)
blue-check 30/6/2022 Về việc khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc
(Công văn số 4035/VPCP-KTTH)

Công văn yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo việc đấu thầu thuốc trên cả nước để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế hiện nay tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

blue-check 17/6/2022 Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc
(Công văn số 3180/BYT-QLD)

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng tại Công văn số 3550/VPCP-KGVX ngày 07/6/2022, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện khẩn trương xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư y tế để đảm bảo tính sẵn sàng, không được xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong quá trình KCB cho người dân.

blue-check 14/6/2022 Các bệnh viện được yêu cầu phải mua sắm đầy đủ, kịp thời thuốc BHYT
(Công văn số 1576/BHXH-CSYT)

Nhằm chấn chỉnh tình trạng thiếu thuốc BHYT tại các bệnh viện như thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu các bệnh viện phải khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm thuốc BHYT để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

blue-check 13/6/2022 Về việc đẩy nhanh đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế
(Công văn số 1566/BHXH-CSYT)

Văn bản yêu cầu các Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh đẩy nhanh việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế để không xảy ra tình trạng người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài.

blue-check 2/3/2020 Về việc báo cáo kết quả đấu thầu thuốc
(Công văn số 1977/QLD-GT)

Văn bản nêu một số lưu ý liên quan đến việc báo cáo kết quả đấu thầu thuốc của Sở Y tế các tỉnh và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

XEM THÊM
blue-check 29/6/2016 Đính chính Quy chế đấu thầu thuốc tại Bệnh viện công lập
(Quyết định số 3181/QĐ-BYT)

Đính chính Khoản 5 Điều 38 Thông tư số 11/2016/TT-BYTstatus1 ngày 11/5/2016 như sau: Xem thêm

Đính chính nội dung “trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư này.” thành “trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư này.”

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 4/11/2015 Thẩm định đấu thầu thuốc tại bệnh viện tư
(Thủ tục hành chính số B-BYT-199882-TT)

I. Thành phần hồ sơ bao gồm: Xem thêm

1. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu

2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt

3. Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

4. Biên bản họp Hội đồng Thuốc&Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch

5. Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư

II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ gốc)

blue-check 9/2/2021 Về việc xuất trình hợp đồng cung cấp thuốc khi đấu thầu thuốc tại các bệnh viện công lập
(Công văn số 122/VPB6)

Theo Bộ Y tế, việc các bệnh viện yêu cầu các nhà thầu dược phẩm xuất trình hợp đồng đã từng cung cấp thuốc cho các bệnh viện khác khi đấu thầu thuốc là không đúng với quy định tại Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tại Phụ lục 7 và 8 Thông tư 15/2019/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Thay vào đó, nhà thầu dược phẩm được quyền cung cấp các hợp đồng cung cấp thuốc hoặc hóa đơn bán hàng kèm theo danh mục thuốc đã cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh hoặc các cơ sở kinh doanh thuốc để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc tương tự về quy mô với phần trong gói thầu mà nhà thầu tham dự. Không bắt buộc nhà thầu chỉ được chứng minh bằng các hợp đồng cung cấp thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

blue-check 13/1/2020 Về việc đấu thầu thuốc để bán trong khuôn viên bệnh viện công lập
(Công văn số 165/BYT-VPB6)

Văn bản trả lời Công ty Cổ phần Khang Lâm liên quan đến việc đấu thầu thuốc để bán tại các Nhà thuốc mở trong khuôn các bệnh viện công lập

blue-check 1/11/2019 Công bố Danh sách bệnh viện tại TP.HCM có giá đấu thầu thuốc vượt mức 5%
(Công văn số 2536/BHXH-GĐ2)

Văn bản công bố Danh sách các bệnh viện tại TP. HCM có giá đấu thầu thuốc vượt mức trần đến 5% nên tạm thời BHXH chưa chấp nhận thanh toán và chờ giải trình của các bệnh viện.

blue-check 11/4/2019 Về việc đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia
(Công văn số 5317/QLD-GT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia.

blue-check 30/7/2018 Về tăng cường trách nhiệm tham gia công tác đấu thầu thuốc của BHXH tỉnh
(Công văn số 2810/BHXH-DVT)
blue-check 31/3/2017 Về việc tổng hợp vướng mắc trong đấu thầu thuốc
(Công văn số 1607/BYT-QLD)

Văn bản đề nghị các Sở Y tế, các bệnh viện và doanh nghiệp dược tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đấu thầu mua thuốc theo quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYTstatus1 và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu thầu mua thuốc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải.

blue-check 8/7/2014 Công bô Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU -GMP được phép đấu thầu thuốc
(Công văn số 11586/QLD-CL)

Công văn này công bố Công bố Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU -GMP phục vụ cho công tác đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTCstatus1 ngày 11/11/2013 và Thông tư số 37/2013/TT-BYTstatus1 ngày 11/11/2013 . Xem thêm

Danh sách này được tổng hợp từ Đợt 1 đến Đợt 22 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 27/3/2023 Các gói thầu mua thuốc phải tổ chức đấu thầu qua mạng từ 1/1/2023
(Công văn số 1647/BYT-KH-TC)

Liên quan đến lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, Bộ Y tế đã trao đổi và được Bộ Kế hoạch & Đầu tư trả lời tại Công văn số 1253/BKHĐT-QLĐT ngày 24/2/2023. Xem thêm

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2023, đối với gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh) để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của năm 2023 áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng.

Đối với gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nhưng không sử dụng nguồn chi thường xuyên thì phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT .

blue-check 1/3/2023 BHXH các tỉnh cũng sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế
(Công văn số 544/BHXH-CSYT)

Nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo Công điện hỏa tốc số 72/CĐ-TTg ngày 25/02/2023 của Thủ tướng. Read more

Trong đó, BHXH các tỉnh phải chủ động căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với UBND tỉnh quyết định mở rộng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp, giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh do phải tự đấu thầu mua thuốc.

Ngoài ra, BHXH các tỉnh cũng được giao phải chủ động rà soát, theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của các Sở Y tế, các cơ sở KCB để phối hợp và cho ý kiến kịp thời, tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

blue-check 25/2/2023 Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc ngay trong quý 1/2023
(Công điện số 72/CĐ-TTg)

Do hiện nay nhiều bệnh viện vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vì vậy Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành văn bản kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, đặc biệt tập trung trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 về bảo đảm thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh. Read more

Ngoài ra, Bộ Y tế còn được giao phối hợp với các Bộ liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, vật tư y tế; đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành thuốc, vật tư y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, vật tư y tế thực hiện theo pháp luật.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế được Thủ tướng yêu cầu phải giải quyết dứt điểm trong quý I/2023.

blue-check 4/8/2015 Các Công ty thẩm định giá không được phép thẩm định giá kế hoạch đấu thầu thuốc
(Công văn số 14354/QLD-GT)

Theo Công văn này, việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTCstatus1 và Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTCstatus1 , trong đó giá kế hoạch được xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTCstatus1 . Read more

Về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu, theo quy định tại Mục b Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTCstatus1 ngày 19/1/2012, đối với các đơn vị công lập địa phương, bao gồm cả trường hợp của Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu mua thuốc, bao gồm các nội dung về danh mục thuốc, giá kế hoạch. Vì vậy, việc yêu cầu thẩm định giá kế hoạch đấu thầu thuốc tại các trung tâm, công ty thẩm định giá là không đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTCstatus1 ngày 19/1/2012.

blue-check 21/8/2013 Một số lưu ý về đấu thầu thuốc trong bệnh viện
(Công văn số 13554/QLD-GT)

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế và các Bệnh viện thuộc trung ương phải đảm bảo giá bán lẻ thuốc đúng quy định về thặng số bán lẻ tối đa của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo khoản 5 Điều 6 của Thông tư 15/2011/TT-BYTstatus2 ngày 19/4/2011 Read more

Đối với các mặt hàng thuốc không có trong danh mục đấu thầu của bệnh viện hoặc các mặt hàng thuốc mà nhà cung ứng từ chối bán với giá trúng thầu do giá thị trường biến động cao hơn giá trúng thầu: Giám đốc bệnh viện quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/7/2016 Quy chế mới về đấu thầu thuốc tại Bệnh viện công lập English attachment
(Thông tư số 11/2016/TT-BYTstatus1 )

Thông tư này quy định cụ thể một số nội dung về đấu thầu thuốc của bệnh viện công lập. Tuy nhiên, các bệnh viện tư nhân có tham gia KCB BHYT cũng có thể áp dụng theo Thông tư này Read more

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Thuốc do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch (sẽ thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 16/10/2013);

b) Oxy y tế, Nitric oxid (NO), sinh phẩm chẩn đoán invitro;

c) Máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn (sẽ thực hiện theo Thông tư số 33/2014/TT-BYTstatus1 ngày 27/10/2014);

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTCstatus1 ngày 19/01/2012; Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTCstatus1 ngày 11/11/2013; Thông tư số 37/2013/TT-BYTstatus1 ngày 11/11/2013 và Thông tư số 31/2014/TT-BYTstatus1 ngày 26/9/2014

stop-check 14/9/2007 Hướng dẫn đấu thầu thuốc tại các bệnh viện công lập
(Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTCstatus1 )

Việc đấu thầu mua thuốc chữa bệnh quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập, bệnh viện công sử dụng ngân sách Nhà nước để mua thuốc; không áp dụng đối với các loại thuốc do Nhà nước đặt hàng đồng thời không áp dụng để mua máu và các chế phẩm máu. Thông tư quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua thuốc. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo. Đối với những gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, vẫn thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11status1 , Nghị định số 111/2006/NĐ-CPstatus1 , Luật Dược số 34/2005/QH11status1 , Nghị định số 79/2006/NĐ-CPstatus1 và các quy định của Thông tư số 20/2005/TTLT-BYT-BTCstatus1 , tuy nhiên phải đảm bảo rằng các quy định của TTLT 20/2005/TTLT-BYT-BTCstatus1 không trái với các qui định của Luật Đấu thầu. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 20/2005/TTLT-BYT-BTCstatus1 .