LuatVietnam

blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 2/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025 (8 trang)
Posted: 9/6/2022 1:42:44 PM | Latest updated: 13/6/2022 9:23:59 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Đề án đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (gọi tắt là IOC), bao gồm: IOC cấp tỉnh và IOC cấp đô thị để đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông) sẽ triển khai xây dựng hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các IOC đang vận hành trước ngày 30/6/2023.

Đồng thời, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC định kỳ 6 tháng (với IOC cấp tỉnh) và định kỳ 12 tháng (với IOC cấp đô thị).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 2-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin