LuatVietnam

Lược đồ | Đê điều

Tổng số 25 bản ghi | Cập nhật đến: 9-Feb-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2007 Luật Đê điều English attachment
(Luật số 79/2006/QH11status2 )
QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 9/2/2023 Quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai English attachment
(Quyết định số 479/QĐ-BNN-TCCB)

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

HƯỚNG DẪN
red-check 9/3/2012 Quy chế mẫu về hoạt động của lực lượng quản lý đê điều
(Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 29.03.2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường trên địa bàn quận 12 và quận Thủ Đức.

XEM THÊM
blue-check 15/8/2021 Bãi bỏ 2 thủ tục cấp phép liên quan đến đê điều
(Quyết định số 3321/QĐ-BNN-PCTT)

Các thủ tục được bãi bỏ bao gồm: Xem thêm

- Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều;

- Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Bãi bỏ Quyết định số 4884/QĐ-BNN-PCTT ngày 12/12/2018.

blue-check 15/8/2021 Quy định mới về các dự án liên quan đến đê điều thuộc diện phải xin phép Bộ Nông nghiệp English attachment
(Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT)

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Nông nghiệp đối với các hoạt động liên quan đến đê điều và thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều đối với dự án đầu tư xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng do Thủ tướng phê duyệt. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 27/6/2011.

blue-check 1/9/2020 Quy chế phối hợp bảo vệ đê điều tại Tp. Hà Nội
(Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020. Thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016.

blue-check 1/9/2020 Quy chế quyết toán kinh phí bảo dưỡng đê điều
(Thông tư số 68/2020/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNNstatus1 ngày 12/3/2009.

blue-check 27/3/2020 Phê duyệt 3 Quy trình thủ tục liên quan đến đê điều
(Quyết định số 1126/QĐ-BNN-PCTT)

Quyết định phê duyệt 3 Quy trình giải quyết thủ tục gồm: Xem thêm

1. Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng phê duyệt.

2. Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên.

3. Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 15/7/2020 [Hợp nhất] - Luật Đê điều
(Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12status2 ngày 03/6/2008, Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018 và Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 vào Luật Đê điều số 79/2006/QH11status2 ngày 29/11/2006.

blue-check 7/10/2019 Về việc tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến đê điều
(Chỉ thị số 24/CT-TTg)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh tăng cường quản lý và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến đê điều, như: lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều; tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông, lấn chiếm lòng sông; ...

blue-check 10/12/2018 [Hợp nhất] - Luật Đê điều
(Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 15/2008/QH12status2 ngày 03/6/2008 và Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018 vào Luật Đê điều số 79/2006/QH11status2 ngày 29/11/2006.

blue-check 4/8/2018 Về thẩm quyền thẩm định dự án công trình đê điều
(Công văn số 92/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về thẩm quyền thẩm định dự án công trình đê và kè bảo vệ đê.

blue-check 13/6/2018 [Hợp nhất] - Dự án đê điều phải có văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp
(Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 29/5/2017 vào Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

blue-check 1/1/2018 Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12317:2018)

Tiêu chuẩn này hướng dẫn đánh giá an toàn đê sông cấp III, cấp II, cấp I và cấp đặc biệt. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho đê sông cấp IV và cấp V. Xem thêm

TCVN 12317:2018 do Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 10/3/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu đê điều tại Hà Nội
(Quyết định số 1655/QĐ-UBND)

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội quản lý theo phụ lục chi tiết đính kèm: Xem thêm

- Phụ lục 01. Định mức kinh tế - kỹ thuật đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội.

- Phụ lục 02. Đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội.

Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá ban hành tại Quyết định này được áp dụng đối với khối lượng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều từ ngày 01/01/2017 và thay thế các quyết định về quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều đã ban hành trước đây.

blue-check 1/1/2015 Công trình đê điều - Khảo sát địa chất công trình
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10404:2015)

Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công tình áp dụng cho việc khảo sát địa chất để xây dựng đê mới. Xem thêm

TCVN 10404:2015 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Yêu cầu kỹ thuật đối với thi công xây dựng, sữa chữa đê điều
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9165:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng trong thi công xây dựng đê mới hoặc cải tạo đê cũ như tôn cao, đắp áp trúc, đắp cơ thuộc hệ thống đê sông. Xem thêm

Tiêu chuẩn được chuyển đổi tư QPTL. 1-72 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

blue-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn khảo sát địa hình đê điều
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8481:2010)

Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng công tác khảo sát địa hình chương trình đê điều. Xem thêm

Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 14 TCN 165:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 18/9/1998 Về việc chế độ bồi dưỡng trực tiếp xử lý sự cố đê điều trong lũ hàng năm
(Công văn số 2992/1998/BLĐTBXH-TL)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 8/12/2013 Mức phạt mới trong lĩnh vực khai thác công trình thủy lợi; đê điều và phòng chống lụt bão
(Nghị định số 139/2013/NĐ-CPstatus1 )

Theo Nghị định này, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi vi phạm hành chính về phòng, chống lụt, bão là 50 triệu đồng (cá nhân) và 100 triệu đồng (tổ chức); Xem thêm

Riêng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng (cá nhân) và 200 triệu (tổ chức)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2013, thay thế các Nghị định sau:

a) Nghị định số 140/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 11/11/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

b) Nghị định số 129/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 2/8/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều;

c) Nghị định số 04/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 15/01/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

stop-check 11/8/2011 Dự án có liên quan đê điều bắt buộc phải có văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp English attachment
(Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNTstatus1 )

Các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III trước khi tiến hành phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Xem thêm

a) Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

b) Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

c) Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký

stop-check 26/4/2009 Hướng dẫn quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều
(Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNNstatus1 )
stop-check 31/8/2007 Quy định các mức phạt trong lĩnh vực quản lý đê điều
(Nghị định số 129/2007/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều. Các hành vi vi phạm hành chính về đê điều được quy định tại một trong các Điều 7, 25, 26, 27, 28 và 35 của Luật Đê điều số 79/2006/QH11

stop-check 20/9/1997 Quy chế sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều
(Thông tư Liên tịch số 61/1997/TTLBstatus1 )

Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 15/12/1990 Qui định việc thi hành Pháp lệnh về đê điều
(Nghị định số 429/1990/HĐBTstatus1 )