LuatVietnam

blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 (11 trang)
Posted: 23/5/2022 3:21:46 PM | Latest updated: 25/5/2022 3:58:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459
LuatVietnam

Theo Quyết định này, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp, đơn vị có quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động và hình thức sở hữu.

Đến năm 2024, Quốc hội sẽ ban hành Luật Kế toán, Kiểm toán sửa đổi theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế, gắn với chuyển đổi số, phù hợp với điều kiện Việt Nam và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, đơn vị kế toán, kiểm toán trong việc cung cấp thông tin kế toán - kiểm toán.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 23-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kiểm toán