LuatVietnam

Dịch vụ du lịch có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 2/4/2022 | Đăng tải: LVN.5428

hoi Không nêu tên
Về việc áp dụng và thực hiện giảm thuế VAT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, kính đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cho chúng tôi về mức thuế VAT áp dụng trong trường hợp sau:
Hợp đồng Dịch vụ du lịch đã thực hiện trong tháng 12/2021, đến tháng 2/2022 mới xuất hóa đơn do có phát sinh cần đối soát công nợ thì mức thuế suất doanh nghiệp áp dụng là 10% hay 7%?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.”.

Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 cuả Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn:

“1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

…”.

Tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...”.

Về việc xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, về nguyên tắc nếu chi tiết hàng hóa, dịch vụ thực tế của Công ty cung cấp không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế Giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP và danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT tại Phụ lục I, II, III (ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) thì Công ty thực hiện mức giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công ty phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp Công tykhông lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định thuế suất 8% áp dụng từ 01/2/2022 do đó đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã bán, cung cấp trong tháng 01/2022 nhưng sang tháng 02/2022 mới lập hóa đơn (do đối chiếu công nợ) không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty có phát sinh cung cấp dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, thì việc xác định giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với dịch vụ nêu trên đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP .

Xem thêm

Du lịch

otvet Khách sạn có được quyền giữ CCCD của khách?
otvet Dịch vụ du lịch có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
otvet Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
otvet Điều kiện dành cho người nước ngoài du lịch Việt Nam trong mùa dịch
otvet Nhân viên kinh doanh du lịch có được hỗ trợ mùa dịch?
otvet Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ 3.710.000 đồng mùa dịch
otvet Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải điều chỉnh giấy phép nếu dời trụ sở
otvet Thành lập công ty lữ hành quốc tế phải ký quỹ 500 triệu
otvet Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa: từ 2018 phải ký quỹ 100 triệu
otvet Kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ ít nhất 250 triệu
otvet Môi giới tour du lịch nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Bán lại tour du lịch nước ngoài, tính thuế GTGT như thế nào?