LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh một số chỉ tiêu lập HĐĐT

Thông báo số 547/TB-TCT ngày 3/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc đính chính Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 ngày 21/9/2022 (2 trang)
Posted: 18/8/2023 2:53:12 PM | Latest updated: 21/8/2023 5:52:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768
LuatVietnam

Thông báo này điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kỹ thuật trên HĐĐT đã được quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 , bao gồm:

1. Điều chỉnh quy định về Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nêu tại mục 1 Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 . Theo đó, Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất

2. Bổ sung quy định về ghi thông tin địa chỉ của người mua trên hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền nêu tại các điểm h, i, j mục 6 Phụ lục Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2

3. Điều chỉnh quy định về ghi Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT nêu tại điểm a, b, c, d, e, f, g, k mục 6 Phụ lục Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 . Theo đó, việc ghi Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT là bắt buộc, trừ trường hợp lập HĐĐT có mã không thu tiền trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

4. Điều chỉnh quy định về phiên bản XML nêu tại các điểm c, đ, e, f mục 6 Phụ lục Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 . Theo đó, Phiên bản XML trong Quy định này có giá trị là 2.0.1, không phải 2.0.0.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu