LuatVietnam

Điều kiện bán nhà đang thế chấp ngân hàng

Cập nhật 2/8/2023 | Đăng tải: LVN.5754

hoi Không nêu tên
Tôi mua nhà vào tháng 3/2022, có vay của ngân hàng 1,2 tỷ đồng. Bây giờ tôi bán nhà, muốn nộp tiền để rút sổ ra bán mà ngân hàng không cho rút, phải đợi qua tháng mới được rút sổ. Như vậy có đúng không?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội:

Căn cứ vào Điều 327 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thế chấp tài sản chấm dứt khi thuộc vào một trong các trường hợp sau:

– Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt;

– Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

– Tài sản thế chấp đã được xử lý;

– Theo thỏa thuận của các bên.

Điều 321. Quyền của bên thế chấp:

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thoả thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Bên cạnh đó, theo Điều 322 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì nghĩa vụ bên nhận thế chấp được quy định như sau:

– Trả lại các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.

– Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, bên thế chấp được quyền bán tài sản nếu được bên nhận thế chấp đồng ý. Căn cứ theo quy định trên, bạn cần thống nhất với bên ngân hàng để được bán quyền sử dụng đất có sự đồng ý của 3 bên, sau khi đã có sự thống nhất thì các bên thực hiện theo hợp đồng, sau đó ngân hàng sẽ trả lại các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp.

Xem thêm