LuatVietnam

Điều kiện bổ nhiệm "kỹ thuật trưởng" công ty đo đạc

Cập nhật 8/3/2023 | Đăng tải: LVN.5656

hoi Lê Toản (Hải Phòng)
Công ty của tôi đang hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, giấy phép đo đạc còn thời hạn đến tháng 5/2025. Do cán bộ phụ trách kỹ thuật trưởng chuyển nơi ở nên đã xin nghỉ việc tại công ty và công ty chưa có người phụ trách về kỹ thuật.
Để bổ sung vị trí kỹ thuật trưởng mới, trường hợp kỹ sư trắc địa hoạt động trong ngành đo đạc mới có quyết định về hưu, sức khoẻ còn bảo đảm thì có thể đăng ký bổ nhiệm vào vị trí kỹ thuật trưởng hay không?

luat Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi người phụ trách kỹ thuật nghỉ việc mà vi phạm một trong các hành vi sau:

Hành vi nộp chậm hoặc không nộp báo cáo khi có sự thay đổi người phụ trách kỹ thuật theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/2/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Điều 4a  được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Hành vi không duy trì các điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP, Điểm d Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ.

Như vậy, khi thay đổi người phụ trách kỹ thuật phải bảo đảm các điều kiện về người phụ trách kỹ thuật tại thời điểm được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc điều kiện về người phụ trách kỹ thuật hiện hành quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung theo tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trường hợp sử dụng người lao động đã nghỉ hưu

Trường hợp thay đổi người phụ trách kỹ thuật là người đã nghỉ hưu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

Khi thay đổi người phụ trách kỹ thuật phải bảo đảm các điều kiện về người phụ trách kỹ thuật tại thời điểm được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc điều kiện về người phụ trách kỹ thuật hiện hành quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung theo tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Khi sử dụng lao động là người đã nghỉ hưu (là lao động người cao tuổi theo quy định tại Điều 148 Bộ luật Lao động) phải đáp ứng được quy định về sử dụng lao động người cao tuổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 149 Bộ luật Lao động năm 2019; Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong đó  liên quan đến danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ trong giấy phép được cấp; các quy định về trách nhiệm người phụ trách kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT và Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên qua đến câu hỏi, tùy theo danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp ông Toản nghiên cứu để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hành nghề xây dựng

otvet Điều kiện bổ nhiệm "kỹ thuật trưởng" công ty đo đạc
otvet Hành nghề kiểm định xây dựng có cần chứng chỉ?
otvet Vẫn phải kê khai kinh nghiệm khi gia hạn chứng chỉ xây dựng
otvet Công ty mới thành lập có được cấp chứng chỉ xây dựng?
otvet Chứng chỉ hành nghề xây dựng hết hạn, gia hạn hay cấp mới?
otvet Nhận chức Giám đốc dự án xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề
otvet Kỹ sư nhà thầu chính EPC phải có chứng chỉ hành nghề
otvet Thời hạn hành nghề xây dựng cấp bổ sung tối đa không quá thời hạn của chứng chỉ gốc