LuatVietnam

Điều kiện đóng dồn BHXH một lần để hưởng lương hưu

Cập nhật 18/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Bạn đọc
Mẹ tôi năm nay 54 tuổi, đóng bảo hiểm bắt buộc 8 năm, đóng tự nguyện 2 năm. Năm nay, mẹ tôi muốn đóng luôn 10 năm (120 tháng) để hưởng lương hưu. Nếu mẹ tôi đóng như vậy, lương hưu được hưởng là bao nhiêu % khi về hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Quy định về đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp mẹ bạn năm nay 54 tuổi nên không thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội nêu trên.

Mẹ bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ điều kiện về tuổi (năm 2022 nữ 55 tuổi 04 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 04 tháng). Khi đủ tuổi, mẹ bạn có thể đóng tiếp 1 lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội