LuatVietnam

blue-check Điều kiện hạch toán tiền hàng mua bằng thẻ của nhân viên English attachment

Công văn số 62652/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (3 trang)
Posted: 5/9/2023 7:30:26 AM | Latest updated: 12/9/2023 5:04:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Trường hợp Công ty mua tài sản cố định trị giá trên 20 triệu đồng và ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng của nhân viên nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được chấp nhận cho hạch toán và khấu trừ thuế đầu vào:

(i) hình thức thanh toán ủy quyền này được quy định cụ thể tại quy chế tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty;

(ii) có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh tài sản được sử dụng cho hoạt động SXKD của Công ty;

(iii) có hóa đơn mua hàng mang tên, MST của Công ty;

(iv) có hồ sơ ủy quyền cho nhân viên thanh toán thay;

(v) có chứng từ sao kê việc chuyển tiền từ tài khoản của nhân viên cho người bán và chuyển tiền từ Công ty cho nhân viên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu