LuatVietnam

blue-check Điều kiện thuê các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn TP. HCM

Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (10 trang)
Posted: 6/9/2023 1:50:24 PM | Latest updated: 11/9/2023 2:25:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Văn bản quy định về điều kiện, thủ tục giao đất, cho thuê đất; giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn TP. HCM.

"Thửa đất nhỏ hẹp" là thửa đất có diện tích, kích thước, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND Thành phố.

UBND cấp xã sẽ niêm yết công khai tại trụ sở Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn và gửi thông báo đến các hộ dân có đất liền kề để cho ý kiến về phương án đề xuất sử dụng thửa đất nhỏ hẹp này vào mục đích công cộng hay đăng ký giao đất, cho thuê đất.

Trường hợp thửa đất nhỏ hẹp được các hộ dân liền kề đăng ký nhu cầu sử dụng thì giá đất để tính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND Thành phố quyết định.

Thời hạn sử dụng đất khi được giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu