LuatVietnam

blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án thuộc diện miễn đăng ký đầu tư English attachment

Công văn số 3295/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 7/9/2023 7:52:33 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:38:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , trường hợp dự án đầu tư mới của công ty thuộc trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế nếu đáp ứng điều kiện về lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và được phép đầu tư theo pháp luật về đầu tư (không cần giấy đăng ký đầu tư).

Đối với việc thực hiện dự án đầu tư, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều kiện để được phép kinh doanh đối với từng lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu