LuatVietnam

stop-check Điều kiện và lĩnh vực cho phép thành lập Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước

Nghị định số 172/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (22 trang)
Posted: 19/11/2013 2:17:03 PM | Latest updated: 6/4/2022 6:34:14 PM (GMT+7)

Nghị định này quy định về Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; quy định về ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty TNHH MTV

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Nghị định số 180/2004/NĐ-CPstatus1 ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước và các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022, thay thế bằng Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2014
Hết hiệu lực 1-Jun-2022
Văn bản thay thế

follow 23/2022/NĐ-CP - Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

light-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022