LuatVietnam

blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?

Công văn số 4901/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (3 trang)
Posted: 1/12/2022 1:03:08 PM | Latest updated: 6/12/2022 4:46:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và khoản 54 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường thì phải mở tờ khai mới và khai nộp thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ đã được ưu đãi miễn thuế.

Tuy nhiên, trường hợp sau khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định đối với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hàng hóa tạo TSCĐ vẫn đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 thì không phải kê khai nộp thuế. Về thủ tục, doanh nghiệp không phải nộp thông báo Danh mục miễn thuế đối với số hàng hóa tạo TSCĐ tiếp tục được miễn thuế sau chuyển đổi, tuy nhiên phải báo cáo tình hình sử dụng hàng năm.

Riêng hàng hóa tạo TSCĐ nhập khẩu sau thời điểm đã chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nếu thực hiện thủ tục thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu