LuatVietnam

Doanh nghiệp khi giải thể sẽ được hoàn khoản thuế đầu vào chưa khấu trừ hết

Cập nhật 30/8/2023 | Đăng tải: LVN.5775

hoi Không nêu tên
Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu thương mại và sơ chế cắt lát cung cấp hàng cho các hệ thống các siêu thị.
Do mặt hàng công ty nhập khẩu là mặt hàng thịt bò mà quy định về thuế GTGT trong khâu kinh doanh thương mại là mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế.
Trong quá trình hoạt động phát sinh các khoản chi phí như điện, nước, mua sắm máy móc, ô tô chở hàng... hiện nay số thuế còn được khấu trừ còn hơn 2 tỷ đồng.
Do tình hình kinh doanh khó khăn, làm ăn thua lỗ liên tục, Công ty muốn làm thủ tục đóng cửa doanh nghiệp. Vậy số thuế đầu vào còn được khấu trừ chưa hết thì có được hoàn?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

- Theo khoản 3 Điều 13 Luật thuế giá trị gia 13/2008/QH12 quy định các trường hợp hoàn thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

- Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.”

- Căn cứ văn bản hiện hành thì khi doanh nghiệp đóng cửa thì sẽ được hoàn thuế GTGT chưa được khấu trừ nếu đã nộp đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh đến thời điểm đóng cửa.

Xem thêm