LuatVietnam

blue-check Đơn giá xây dựng công trình tại TP. HCM (năm 2023)

Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (94 trang)
Posted: 15/8/2023 2:56:27 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:19:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Công bố kèm theo Quyết định này các bộ đơn giá xây dựng công trình khu vực TP. HCM, gồm:

1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục I

2. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II

3. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục III

4. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục IV

5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V

6. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục VI

Đơn giá xây dựng công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) trên địa bàn TP. HCM.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu