LuatVietnam

Lược đồ | Dự án đầu tư mới

Tổng số 47 bản ghi | Cập nhật đến: 2-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 25/6/2018 Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp
(Công văn số 43606/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp chỉ được ưu đãi thuế khi đáp ứng các điều kiện: Xem thêm

(i) độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động;

(ii) không phải dự án hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu;

(iii) khu công nghiệp nơi thực hiện dự án không thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi.

Mức ưu đãi gồm miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế (Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 17/12/2014 Về tiêu chí xác định dự án đầu tư mới được ưu đãi thuế TNDN từ 2014 English attachment
(Công văn số 5636/TCT-CS)

Văn bản trả lời về tiêu chí xác định “dự án đầu tư mới” thuộc diện ưu đãi thuế TNDN và ưu đãi thuế đối với trường hợp di dời cơ sở SXKD Xem thêm

Việc xác định dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư bổ sung thuộc diện ưu đãi thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2014 được căn cứ theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2

Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 nêu trên không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp di dời cơ sở SXKD. Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/5/2010 Điều kiện hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới
(Công văn số 1696/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư thì doanh nghiệp phải kê khai bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (mới) với số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì mới được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

blue-check 2/8/2023 Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới English attachment
(Công văn số 3297/TCT-CS)

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mới chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu dự án đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi và được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Xem thêm

Đối với việc thực hiện dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xác định lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được căn cứ theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

blue-check 20/7/2022 Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
(Công văn số 35360/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi) sẽ được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Tiêu chí xác định dự án đầu tư mới được căn cứ theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi được xác định theo đoạn 2 khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 .

Ngoài ra, cần lưu ý, một số khoản thu nhập nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 17 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

blue-check 13/7/2021 Dự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm, giảm thuế 4 năm English attachment
(Công văn số 27051/CTHN-TTHT)

Đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 và khu công nghiệp đó không nằm trên địa bàn thuận lợi thì dự án được ưu đãi thuế TNDN theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 , cụ thể miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới được xác định theo khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Tuy nhiên, không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 17 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 1/4/2021 Lưu ý điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 944/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 , dự án đang trong giai đoạn đầu tư được xét hoàn thuế GTGT đầu vào khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu trở lên. Xem thêm

Riêng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi kết thúc giai đoạn đầu tư, Tổng cục Thuế lưu ý, trên tờ khai mẫu 02/GTGT của kỳ kết thúc đầu tư, doanh nghiệp phải khai số thuế chưa khấu trừ hết vào chỉ tiêu "Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn".

Trường hợp chưa kê khai chỉ tiêu nêu trên, doanh nghiệp phải khai bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Doanh nghiệp được lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

blue-check 1/10/2020 Dự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm và giảm thuế 4 năm English attachment
(Công văn số 4129/TCT-CS)

Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và không thuộc địa bàn thuận lợi thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN, gồm miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Thời gian bắt đầu tính ưu đãi kể từ năm đầu tiên dự án phát sinh thu nhập chịu thuế (khoản 3, 4 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 28/9/2020 Thay đổi tên doanh nghiệp, có được ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới? English attachment
(Công văn số 86537/CT-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (lần đầu) cho dự án thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đã xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần đầu) với tên gọi khác để thực hiện dự án nêu trên, đồng thời đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1, nếu dự án này đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mới theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 thì vẫn được ưu đãi thuế. Xem thêm

Mức ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 .

Thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Lưu ý, thu nhập được hưởng ưu đãi của dự án đầu tư mới không bao gồm các khoản thu nhập nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 17 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 29/7/2020 Dự án đầu tư mới sẽ bị cắt ưu đãi sau khi hết thời gian hoạt động
(Công văn số 70284/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, nếu không thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi và đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mới tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN, gồm miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo (khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 ). Xem thêm

Thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Cần lưu ý, khi dự án hết thời gian hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không được tiếp tục hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư mới mà phải kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

blue-check 4/5/2020 Dự án đầu tư mới cùng tình và khác tỉnh kê khai thuế GTGT theo 2 cách khác nhau
(Công văn số 1748/TCT-KK)

Theo quy định tại điểm c Khảon 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư phát sinh mới có sự khác nhau giữa việc dự án mới dùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính Xem thêm

Cả hai trường hợp đều có cách kê khai giống nhau là phải tách riêng số thuế GTGT đầu vào của dự án, tuy nhiên với dự án cùng tỉnh thì doanh nghiệp phải bù trừ số thuế GTGT của dự án với số thuế GTGT hiện hành, phần thừa còn lại mới xin hoàn khi lũy kế 300 triệu trở lên.

Nếu có sự nhầm lẫn hay sai sót trong kê khai theo cách nêu trên, doanh nghiệp tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 3826/TCT-PC ngày 8/10/2018 để điều chỉnh

blue-check 28/6/2019 Thời gian gia hạn không được ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
(Công văn số 50769/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 , doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi) được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Tuy nhiên, theo Công văn này, doanh nghiệp chỉ được ưu đãi thuế đối với thu nhập phát sinh trong thời gian hoạt động ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Thời gian gia hạn hoạt động sau đó không được hưởng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới.

blue-check 22/11/2018 Dự án điều chỉnh sau 1/1/2014 không được xem là dự án đầu tư mới
(Công văn số 77480/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đầu tư mới được ưu đãi thuế theo Thông tư này phải là dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 1/1/2014. Xem thêm

Theo đó, đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu trước ngày 1/1/2014 sau này xin cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh thì không được ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới.

blue-check 5/4/2017 Dự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm và giảm thuế 4 năm
(Công văn số 15071/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp. Xem thêm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 ), dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp thuộc địa bàn thuận lợi) được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư (khoản 4 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 ).

Ngoài ra, trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động SXKD được miễn, giảm thuế dưới 12 tháng thì doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế đối với dự án ngay kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký bắt đầu hưởng ưu đãi từ kỳ tiếp theo (khoản 4 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 3/1/2017 Dự án đầu tư mới trong KCN giai đoạn 2009-2013 có thể được ưu đãi thuế theo Luật mới
(Công văn số 82/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm 2b khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có thực hiện dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013, nếu tính đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi (về lĩnh vực hoặc địa bàn) theo quy định của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13status2 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo các Luật mới này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015. Cụ thể, được miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Về nguyên tắc, doanh nghiệp phải tự xác định các điều kiện ưu đãi và mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng để tự kê khai, quyết toán thuế. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế phát hiện Công ty không đảm bảo các điều kiện ưu đãi thuế TNDN như kê khai thì bị xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 28/11/2016 Dự án đầu tư mới tại KCN được miễn, giảm thuế từ thời điểm nào?
(Công văn số 73040/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 , trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn thì dự án này được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Xem thêm

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, nếu dự án không có thu nhập chịu thuế trong vòng 3 năm đầu kể từ năm có doanh thu thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

blue-check 23/11/2016 Hình thành do chuyển đổi sở hữu, không được ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới
(Công văn số 5391/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và điểm c khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi sở hữu thì không được hưởng ưu đãi thuế theo diện "dự án đầu tư mới", chỉ được kế thừa ưu đãi thuế của dự án trước đó nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi.

blue-check 17/11/2016 Về mức ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới trong khu CNTT tập trung English attachment
(Công văn số 71443/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1a Điều 15, khoản 1a Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đầu tư mới trong khu công nghệ thông tin tập trung thành lập theo quyết định của Thủ tướng được hưởng ưu đãi thuế TNDN với mức như sau: miễn thuế trong 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo và áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm.

blue-check 13/10/2016 Dự án cải tạo nâng cấp nhà máy không được ưu đãi theo diện dự án đầu tư mới
(Công văn số 4737/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty thực hiện dự án cải tạo nâng cấp nhà máy cũ thì đây là dự án đầu tư mở rộng, không phải dự án đầu tư mới. Xem thêm

Theo đó, dự án này chỉ được ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng, không được ưu đãi theo diện đầu tư mới.

blue-check 6/10/2016 Dự án đầu tư mới phải độc lập với các dự án khác mới được ưu đãi thuế
(Công văn số 4628/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến tiêu chí xác định dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đầu tư mới phải là dự án độc lập với các dự án khác mà doanh nghiệp đang thực hiện và không thuộc các trường hợp sau: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu.

blue-check 22/6/2016 Dự án đầu tư mới tại KCN thuộc địa bàn thuận lợi không được ưu đãi thuế
(Công văn số 41873/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế (miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo) nếu nằm ngoài địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi Xem thêm

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi được xác định gồm các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, ngoại trừ các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 1/1/2009

blue-check 16/5/2016 Chuyển nhượng dự án nhà ở, phải đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư mới được miễn thuế GTGT
(Công văn số 4354/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và hướng dẫn tại Công văn 5210/TCT-CS ngày 8/12/2015, trường hợp Công ty có chuyển nhượng dự án nhà ở đang xây dựng dở dang, nếu đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư thì được miễn kê khai nộp thuế GTGT. Khi lập hóa đơn, dòng giá chuyển nhượng là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện theo quy định vẫn được khấu trừ Xem thêm

Tuy nhiên, nếu dự án chuyển nhượng không đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư thì phải kê khai nộp thuế GTGT. Khi lập hóa đơn áp dụng thuế suất GTGT 10%, giá đất được trừ khi tính thuế GTGT có bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)

Về thuế TNDN, bất kể dự án chuyển nhượng có hay không đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư thì đều phải kê khai nộp thuế chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2

blue-check 5/5/2016 Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới cấp phép trước 2014
(Công văn số 1874/TCT-CS)

Theo quy định tại tiết a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 thì dự án được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/1/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 1/1/2014 cũng được coi là dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại Khu công nghiệp thuộc địa bàn khó khăn, dự án được cấp phép trước năm 2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động và được cấp giấy phép điều chỉnh từ ngày 1/1/2014 thì thuộc đối tượng được ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới

Tuy nhiên, cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điều khoản sau đây, tùy thuộc thời điểm đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu, tiết a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 (nếu phát sinh doanh thu từ kỳ tính thuế 2014) hoặc khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 (nếu phát sinh doanh thu từ kỳ tính thuế 2015)

blue-check 11/12/2015 Từ 1/7/2014, đất thuê phải có dự án đầu tư mới được miễn giảm tiền thuê
(Công văn số 5359/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , kể từ ngày 1/7/2014, việc miễn / giảm tiền thuê đất chỉ được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới. Điều khoản này được hiểu rằng chỉ các lô đất thuê có dự án đầu tư thì mới được hưởng chính sách miễn / giảm tiền thuê đất Xem thêm

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất để sản xuất nông - lâm nghiệp, nhưng không có dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được xét miễn / giảm tiền thuê đất

blue-check 17/9/2015 Dự án đầu tư mới trong KCN giai đoạn 2009-2013 có thể được ưu đãi thuế theo Luật mới English attachment
(Công văn số 3833/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới vào Khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013, nếu đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13status2 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các Luật mới này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015

blue-check 7/8/2015 Từ 2014, dự án đầu tư mới tại KCN thuộc địa bàn thuận lợi không được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 51634/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN (miễn thuế 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo), kể từ 2014 không bao gồm các Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi Xem thêm

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, trừ các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 , từ 2015, trường hợp Công ty là nhà thầu phụ nhận thi công công trình nhà xưởng nằm ở ngoài tỉnh thì chỉ phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai nếu giá trị công trình xây dựng, lắp đặt (bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 tỷ đồng trở lên

blue-check 17/6/2015 Từ 2014, các dự án độc lập cũng được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới
(Công văn số 2379/TCT-CS)

Theo quy định tại tiết a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có thực hiện dự án đầu tư khác độc lập với dự án đang hoạt động, được cấp giấy chứng nhận kể từ ngày 1/1/2014 và thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì dự án này cũng được coi là một dự án đầu tư mới và được hưởng ưu đãi thuế Xem thêm

Quy định trên không phân biệt dự án độc lập đầu tư vốn nhiều hay ít, thuộc hay không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Trường hợp nêu tại Công văn này, Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam được cấp giấy CNĐT (lần đầu) thành lập Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express - Trung tâm kho vận Amata vào ngày 5/6/2014, để thực hiện dịch vụ kho bãi, làm thủ tục hải quan. Theo Tổng cục Thuế, nếu dự án này độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động và thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì cũng được hưởng ưu đãi như dự án đầu tư mới

blue-check 2/2/2015 Ưu đãi thuế "dự án đầu tư mới" không áp dụng với dự án đã hoạt động trước 1/1/2014
(Công văn số 1292/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 5a Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , đối với dự án cấp phép đầu tư trước ngày 1/1/2014, ưu đãi thuế TNDN theo diện "dự án đầu tư mới" chỉ áp dụng với các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, loại trừ các dự án đã đi vào hoạt động Xem thêm

Về thuế suất GTGT đối với thuốc thú y, trước và sau ngày 01/01/2015 đều thuộc diện áp dụng thuế suất 5%, chưa có thay đổi

blue-check 4/9/2014 Về việc bù trừ thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tư mới trong cùng địa bàn tỉnh
(Công văn số 3751/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 3 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại cùng địa bàn đóng trụ sở chính thì được bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án vào số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (mức bù trừ tối đa không vượt quá số thuế GTGT phải nộp trong kỳ). Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án còn từ 300 triệu trở lên thì mới được xét hoàn. Xem thêm

Riêng đối với số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh (không sử dụng cho dự án đầu tư mới) thì thực hiện việc khấu trừ và hoàn thuế cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 10/3/2014 Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong khu kinh tế
(Công văn số 733/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có mở Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu kinh tế, nếu thỏa mãn các điều kiện sau thì được hưởng thuế suất TNDN 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo: Xem thêm

- Đây là dự án được thực hiện lần đầu hoặc dự án độc lập với dự án đang thực hiện

- Là khu kinh tế được thành lập theo quyết định của Thủ tướng

- Hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế

blue-check 11/3/2013 Hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới, không bắt buộc phải có Giấy phép đầu tư
(Công văn số 763/TCT-KK)

Văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư được thành lập mới chưa đi vào hoạt động. Xem thêm

Theo quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư tại điểm 2.2(h) Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 và Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 thì các dự án đầu tư thành lập mới đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì được xét hoàn thuế ngay cả khi chưa phát sinh doanh thu. Cần lưu ý là các dự án này phải đảm bảo phù hợp và đáp ứng các quy định cũng như điều kiện của luật về đầu tư.

Quy định hiện hành về hoàn thuế không bắt buộc các dự án đầu tư phải có Giấy phép đầu tư mới được xét hoàn. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, để đảm bảo tính xác thực của dự án, cơ quan thuế được quyền yêu cầu Chủ đầu tư xuất trình các hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án đầu tư để xem xét có phù hợp với quy định về luật đầu tư hay không.

blue-check 10/9/2010 Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 3493/TCT-DNL)

Theo quy định tại điểm 3 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 thì trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới thì thuế GTGT đầu vào của dự án chỉ được xét hoàn thuế trong trường hợp đã bù trừ cho khoản thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất chính và có số thuế chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên

blue-check 20/8/2010 Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng
(Công văn số 3182/TCT-PC)

Theo Công văn này, việc hoàn thuế dự án đầu tư sẽ căn cứ theo hình thức của dự án là đầu tư mới hay đầu tư mở rộng. Nếu là đầu tư mở rộng thì việc hoàn thuế áp dụng theo quy định tại điểm 1 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 . Theo đó, dự án được hoàn thuế theo điều kiện 3 tháng liên tục có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết. Ngược lại, nếu là dự án đầu tư mới thì việc hoàn thuế áp dụng theo quy định tại điểm 3 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 . Theo đó, dự án được hoàn thuế nếu số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 200 triệu trở lên

blue-check 29/5/2009 Về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư mới có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế.
(Công văn số 3836/NHNN-CSTT)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính và khách hàng vay phân định cụ thể từng hạng mục (công trình) xây dựng, mua sắm về mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất - kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay. Đối với các khoản vay để thi công, mua sắm các hạng mục (công trình) xây dựng được thống kê tín dụng vào ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất thì thực hiện cho vay hổ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

THAM KHẢO
blue-check 2/8/2023 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 3301/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tuấn Hưng.

blue-check 30/6/2023 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp
(Công văn số 45193/CTHN-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới thực hiện tại khu công nghiệp vào năm 2018.

blue-check 17/3/2023 Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
(Công văn số 755/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư mới. Xem thêm

Tuy nhiên, dự án có thể được kế thừa các ưu đãi thuế TNDN của dự án ban đầu (trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế.

XEM THÊM
blue-check 17/12/2021 Về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới
(Công văn số 4954/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc xem xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới của Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam.

blue-check 27/4/2020 Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới
(Công văn số 27714/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Kfood.

blue-check 27/4/2020 Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới của Công ty An Trung (Hải Dương)
(Công văn số 1644/TCT-KK)

Văn bản trả lời về trường hợp hoàn thuế GTGT cho của Công ty TNHH An Trung Industries, trụ sở tại Hải Dương, đầu tư dự án mới cũng tại Hải Dương

blue-check 6/12/2019 Về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới
(Công văn số 5088/TCT-KK)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới của Công ty cổ phần HTMP Việt Nam và Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam

blue-check 20/9/2018 Về xác định dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng
(Công văn số 6607/BKHĐT-PC)

Văn bản trả lời về việc xác định dự án thứ 2 của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh là dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng.

blue-check 17/5/2017 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 31382/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới của Công ty TNHH Rhythm Kyoshin Hà Nội.

blue-check 27/10/2016 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 4996/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế tỉnh Sơn La về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới gắn với việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên nhưng không được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 1/1/2014.

blue-check 26/5/2015 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp
(Công văn số 31320/CT-HTr)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Taewon Soltech Vina về điều kiện áp dụng thuế GTGT 0% đối với hàng hóa bán vào Khu chế xuất và ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp

blue-check 7/3/2011 Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
(Công văn số 755/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới tại địa bàn khác nơi đóng trụ sở chính

blue-check 2/3/2011 Về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới
(Công văn số 696/TCT-KK)

Đối với dự án đầu tư mới tại cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sau khi bù trừ với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện mà vẫn chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì thực hiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1