LuatVietnam

blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ

Công văn số 1026/TCT-CS ngày 30/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 17/5/2023 8:08:27 AM | Latest updated: 17/5/2023 11:28:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5699
LuatVietnam

Trả lời vướng mắc dự án xã hội hóa có được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ triển khai, Tổng cục Thuế cho rằng chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hiện hành (Nghị định 69/2008/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 59/2014/NĐ-CP, Nghị định 45/2014/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 135/2016/NĐ-CPstatus2 ) không có quy định về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án chậm triển khai thực hiện.

Đối với khoảng thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án, chính sách thu tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CPstatus2 .

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nếu cơ sở xã hội hóa (thuộc các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường) đáp ứng các điều kiện về loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định thì được miễn thuế sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật số 48/2010/QH12 . Riêng đất chưa sử dụng theo đúng quy định phải nộp thuế sử dụng đất với thuế suất 0,15% trong thời gian chưa sử dụng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5699

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án