LuatVietnam

Dự án xây thẩm mỹ viện có phải đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 4/4/2023 | Đăng tải: LVN.5674

hoi Nguyễn Thị Dương (Hà Nội)
Tôi dự định xây dựng thẩm mỹ viện, trong đó có các dịch vụ như: Hút mỡ, nâng ngực, thẩm mỹ khuôn mặt... Ngoài các quy định, hồ sơ, giấy phép về y tế thì tôi có phải xin cấp phép gì về môi trường không? Có phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải và hằng năm có phải quan trắc môi trường không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung câu hỏi của bà chưa cụ thể, vì vậy để xác định bà có phải thực hiện các hồ sơ về môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải và thực hiện quan trắc môi trường hay không, đề nghị bà nghiên cứu một số quy định sau:

Thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường nếu thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường; được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường nếu dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện đăng ký môi trường nếu thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường; được miễn đăng ký môi trường nếu thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường, được quy định chi tiết tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Trường hợp dự án của bà có phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động, việc quản lý nước thải phải thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3, Khoản 4 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường; hệ thống xử lý nước thải phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 57 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm thực hiện theo quy định tại Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đánh giá tác động môi trường

otvet Dự án xây thẩm mỹ viện có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Dự án sản xuất hạt nhựa tái chế có phải đánh giá tác động môi trường?