LuatVietnam

Dự kiến sẽ miễn, giảm tiền thuê đất cho các công ty nông, lâm nghiệp

Cập nhật 30/7/2023 | Đăng tải: LVN.5758

hoi Trần Xuân Quảng (Tuyên Quang)
Tôi làm việc tại công ty lâm nghiệp, là doanh nghiệp Nhà nước. Công ty tôi được miễn tiền thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, thời hạn đến tháng 1/2024, tuy nhiên hiện công ty gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi tham khảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, tại Khoản 9 Điều 1 có bổ sung Điểm a Khoản 10 vào Điều 19 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, thấy có nội dung:
"Nhà nước miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng rừng sản xuất, trồng cây lâu năm khoán ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và diện tích tái canh vườn cây, rừng trồng của công ty nông, lâm nghiệp".
Đây là điều kiện quan trọng để các công ty lâm nghiệp được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất của Nhà nước.
Tôi mong muốn Nghị định sớm được ban hành để công ty tôi được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất theo quy định, giúp công ty có thêm động lực, nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

luat Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ngày 19/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 4594/TTr-BNN-LN trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, trong đó có nội dung: "Nhà nước miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng rừng sản xuất, trồng cây lâu năm khoán ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và diện tích tái canh vườn cây, rừng trồng của công ty nông, lâm nghiệp".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 13/1/2023 của Văn phòng Chính phủ về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 3325/BC-BNN-LN ngày 23/5/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo đó, để thực hiện "Miễn giảm tiền thuê đất đối với cây rừng và cây lâu năm, diện tích khoán ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và diện tích tái canh vườn cây, rừng… " theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có quy định miễn, giảm tiền thuê đất cho các công ty nông, lâm nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm