LuatVietnam

Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai

Cập nhật 26/4/2022 | Đăng tải: LVN.5440

hoi Nguyễn Thị Thúy Vân
Doanh nghiệp khai tờ khai nhập khẩu và đã nộp các loại thuế nhập khẩu theo quy định. Tuy nhiên, quá 15 ngày nhưng vẫn chưa có hàng, đơn vị xin hủy tờ khai.
Xin hỏi: Đơn vị muốn hoàn lại tiền thuế đã nộp và thủ tục để hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp thực hiện như thế nào? Có phải thực hiện các thủ tục đề nghị hoàn như tiền thuế nộp thừa?

luat Bộ phận tư vấn:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về hoàn thuế nhập khẩu

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về các trường hợp hoàn thuế: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế”

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu

“1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn.

2. Các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định này, có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam theo tờ khai hải quan làm thủ tục hoàn thuế thì không được hoàn thuế.

Cơ quan hải quan không tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và không hoàn trả số tiền thuế được hoàn theo quy định tại khoản này.”

2. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

3. Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về thủ tục hoàn thuế

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn .

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Xem thêm

Hoàn thuế

otvet Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán
otvet Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT
otvet Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?
otvet Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai
otvet Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?
otvet Nợ thuế sẽ được bù trừ tự động khi xét hoàn thuế
otvet Quy trình cơ quan thuế tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế
otvet Có thể bù trừ tiền hoàn thuế với tiền thuế bị truy thu
otvet Thủ tục hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử được phản hồi kết quả giải quyết trong vòng 3 ngày
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế gồm những gì?
otvet Lưu ý về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ 1/1/2022
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định phải nộp tại cấp Cục thuế
otvet Cục thuế hay Chi cục thuế giữ thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT?
otvet Phải trả tiền chậm nộp cho số thuế hoàn thừa
otvet Từ 1/1/2022, đề nghị hoàn thuế theo kết luận thanh tra được miễn nộp hồ sơ
otvet Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT được hoàn của dự án đầu tư
otvet Hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo Hiệp định thuộc diện kiểm trước - hoàn sau
otvet Các tài liệu cần thiết khi đề nghị hoàn thuế theo điều ước
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định cần nộp những gì?