LuatVietnam

blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn

Công văn số 1636/BXD-KHCN ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định diện tích sàn khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng (1 trang)
Posted: 26/5/2022 2:20:57 PM | Latest updated: 27/5/2022 2:25:54 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn giải thích quy định liên quan đến chỉ tiêu "diện tích sàn" khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng nêu tại QCVN 01:2021/BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình