LuatVietnam

Flow | Giảm 2% lãi suất

Found 9 records | Latest update: 5-Jul-2022

Các khoản vay bằng VND của doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nếu được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2022 đến 31/12/2023 sẽ được giảm 2%/lãi suất mỗi năm

CHÍNH SÁCH
light-check 1/11/2022 Điểm c Khoản 1.2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 - Giảm 2% lãi vay

Nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua;

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 30/5/2022 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP - Các khoản vay của Ngân hàng chính sách xã hội cũng được hỗ trợ 2% lãi suất

Các khoản vay đáp ứng điều kiện sau đây sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội: Read more

(i) thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay;

(ii) có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

(iii) được Ngân hàng Chính sách giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 hoặc đến khi Ngân hàng Chính sách thông báo kết thúc hỗ trợ.

Mức hỗ trợ lãi suất cho mỗi khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách sẽ tự động tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ trực tiếp vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

blue-check 20/5/2022 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP - Giảm 2% lãi suất cho các khoản vay giải ngân trong 2 năm 2022 - 2023

Doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm của các khoản vay bằng VND tại các ngân hàng thương mại được cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023. Read more

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ lãi suất này chỉ áp dụng với khoản vay có mục đích sử dụng thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vốn vay sử dụng cho một trong các ngành: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh BĐS thuộc mã ngành (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .

b) Vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/6/2022 Quyết định số 1032/QĐ-NHNN - Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Hỗ trợ lãi suất (2%) cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP . Read more

Đối tượng áp dụng thủ tục này là các ngân hàng thương mại nhằm:

(i) đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất với Ngân hàng Nhà nước,

(ii) đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hàng quý;

(iii) quyết toán số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 20/5/2022 Thông tư số 03/2022/TT-NHNN - Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment

Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại về phương thức hỗ trợ lãi suất; cách tính phân bổ hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng và chế độ hạch toán kế toán... khoản hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP . Read more

Theo đó, phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP sẽ do các ngân hàng tự quyết định chọn một trong hai phương thức sau:

(i) Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất;

(ii) Thu đầy đủ lãi tiền vay trong kỳ sau đó sẽ hoàn trả khách hàng số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất tại từng ngân hàng được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 và Phụ lục 01 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

blue-check 5/7/2022 Công văn số 4593/NHNN-TD - Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay

Công văn đính kèm Bảng giải đáp của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng, điều kiện, hạn mức... hỗ trợ lãi suất vay vốn (2%/năm) cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN . Read more

Theo đó, các khoản cho vay thấu chi cũng được hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP (xem Câu 1).

Tuy nhiên, các khoản vay với mục đích: để trả nợ cho khoản vay khác; để hoàn vốn tự có hoặc trả nợ cho bên thứ ba thì không được hỗ trợ lãi suất (Câu 2, 3).

Ngoài ra, khách hàng cũng không được hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trước ngày 20/5/2022 (ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực) (Câu 5).

Trường hợp khách hàng đã trả lãi khi chưa hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi suất thì không được hoàn trả tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó (Câu 7).

Khoản vay có số dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả dưới 10 ngày) thì không được hỗ trợ lãi suất đối với kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn (Câu 9).

Một khoản vay trong hạn mức được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Các khoản vay khác trong hạn mức không gia hạn nợ thì vẫn được hỗ trợ lãi suất (Câu 12).

THAM KHẢO
blue-check 5/7/2022 Công văn số 2463/BXD-QLN - Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment

Bộ Xây dựng lưu ý, "khách hàng" được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP được hiểu là các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, không có quy định nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi.

blue-check 25/5/2022 Công văn số 1799/BXD-QLN - Về việc rà soát các dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ lãi suất

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh rà soát các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn có nhu cầu vay vốn và báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, xem xét hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
red-check 15/3/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP - Mức lãi suất sẽ áp dụng khi xét xử tranh chấp về hợp đồng cho vay English attachment

Đối với các hợp đồng cho vay tiền giữa ngân hàng với khách hàng, khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng vay ngân hàng, Tòa án sẽ áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy định chi tiết Luật này để xác định xem lãi suất trong hợp đồng vay ngân hàng có vượt quá hạn mức hay không (Điều 7). Read more

Đối với tranh chấp về hợp đồng vay tiền ngoài ngân hàng (giữa các cá nhân, doanh nghiệp với nhau), Tòa án sẽ căn cứ quy định về giới hạn lãi suất trong Bộ luật Dân sự tương ứng từng thời kỳ để xác định xem lãi suất trong hợp đồng cho vay có phù hợp pháp luật hay không (Điều 2 đến Điều 5).

Trường hợp Tòa án xác định lãi suất trong hợp đồng cho vay vượt quá hạn mức quy định thì phần lãi suất vượt hạn mức sẽ không có hiệu lực, số tiền lãi đã trả vượt quá hạn mức được trừ vào số tiền nợ gốc (Điều 9).

Việc tính lãi, lãi suất liên quan đến nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết các vụ án (hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) sẽ được căn cứ theo mức lãi suất (phù hợp) mà các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về lãi suất thì áp dụng mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, riêng lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn (Điều 13).

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 29-Jul-2022
Tiêm vắc xin 28-Jul-2022
Chứng từ khấu trừ thuế 21-Jul-2022
Quảng cáo thuốc 20-Jul-2022
Hành nghề y 15-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Giảm 2% lãi suất 5-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Điều trị Covid-19 5-Jul-2022
Điều chỉnh hóa đơn 30-Jun-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Ân hạn thuế 2022 23-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
XNK tại chỗ 14-Jun-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 3-Jun-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020