LuatVietnam

Giám đốc nước ngoài kiêm chủ công ty có cần xin giấy phép lao động?

Cập nhật 26/5/2022 | Đăng tải: LVN.5459

hoi Mai Thị Thùy Linh (TP. HCM)
Giám đốc công ty tôi là người Hàn Quốc, vừa là người góp vốn (49%), vừa là chủ doanh nghiệp và đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Giám đốc muốn nhận lương bằng USD nhưng ngân hàng yêu cầu phải cung cấp giấy phép lao động.
Trong trường hợp này giám đốc có cần xin giấy phép lao động không? Có thể dùng thẻ cư trú thay cho giấy phép lao động được không?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trường hợp chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp giám đốc người Hàn Quốc của công ty bà góp vốn có giá trị trên 3 tỷ đồng thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động và không cần làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải gửi báo cáo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: Họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Trường hợp giá trị góp vốn của giám đốc người Hàn Quốc dưới 3 tỷ đồng thì phải thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động nước ngoài