LuatVietnam

Giấy phép xây dựng được cấp lại theo hình thức nào?

Cập nhật 30/7/2023 | Đăng tải: LVN.5754

hoi Phạm Thị Thủy T.
Trước đây, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.
Thông tư số 15/2016/TT-BXD đã hết hiệu lực từ ngày 13/1/2020. Hiện nay, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ chỉ quy định các nội dung về cấp lại giấy phép xây dựng, không có quy định về hình thức cấp lại giấy phép xây dựng.
Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức cụ thể nào? Căn cứ theo quy định nào?

luat Bộ Xây dựng:

Điều 52 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có quy định về trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng.

Do đó, trường hợp thuộc đối tượng cấp lại giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thực hiện theo quy định này.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm