LuatVietnam

Giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh có cần công chứng?

Cập nhật 9/8/2023 | Đăng tải: LVN.5759

hoi Trần Thị H. (TPHCM)
Tôi vừa qua được ủy quyền đến bộ phận một cửa Quận 7 để nhận kết quả thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh nhưng cán bộ phụ trách yêu cầu Chủ hộ kinh doanh đến trực tiếp nhận hoặc phải có giấy ủy quyền công chứng/chứng thực.
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp, khi nhận kết quả thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, có bắt buộc phải mang theo giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực không?

luat UBND Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh:

Căn cứ khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 về đăng ký doanh nghiệp quy định Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và giấy ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc trả kết quả đăng ký hộ kinh doanh trong Nghị định số 01/2021/NĐ-CP không có quy định giấy ủy quyền không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Do đó, đối với trường hợp chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhận kết quả thì sẽ được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính: "Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phải mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trường hợp được ủy quyền nhận thay thì phải mang thêm giấy ủy quyền của người đã ủy quyền đi nhận thay kết quả".

Điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định: "chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản".

Đồng thời tại Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: "Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền".

Từ những căn cứ quy định như trên, văn bản ủy quyền cho bà Trần Thị H. để nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh đều phải được chứng thực chữ ký.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm