LuatVietnam

blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment

Công văn số 2817/ĐT-ĐĐTKD ngày 3/8/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế (1 trang)
Posted: 5/8/2022 10:16:05 AM | Latest updated: 11/8/2022 8:17:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512 | Vietlaw: 575
LuatVietnam

Liên quan đến việc sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế cho dự án đầu tư, Cục Hải quan TP. HCM đã lưu ý các doanh nghiệp phải thực hiện đúng những quy định sau đây (khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ):

1. Đối với các Danh mục miễn thuế đã hết thời hạn, không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan nhưng dự án vẫn tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp phải nộp công văn thông báo về việc kết thúc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục, cam kết sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng mục đích và nộp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính cho Chi cục Hải quan.

2. Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục Hải quan đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

3. Nếu không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2817-03082022HQHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Phần nguyên giá tài sản cố định không có hóa đơn sẽ bị xuất toán
blue-check Máy móc cho mượn có được trích khấu hao?
blue-check Điều kiện khấu hao nhanh máy móc thiết bị
blue-check Máy móc miễn thuế hết khấu hao vẫn phải đăng ký tờ khai và truy nộp thuế khi thanh lý
blue-check Ngừng sử dụng TSCĐ sẽ phải ngừng trích khấu hao
blue-check Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần chi phí trong thời hạn 3 năm
blue-check Về việc tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản