LuatVietnam

Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?

Cập nhật 13/1/2022 | Đăng tải: LVN.5380

hoi Không nêu tên
Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh thuộc trường hợp gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa thì hồ sơ bao gồm?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính thì gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Và các tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế có thẩm quyền xử lý khoản nộp thừa.

Xem thêm

Hoàn thuế

otvet Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán
otvet Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT
otvet Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?
otvet Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai
otvet Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?
otvet Nợ thuế sẽ được bù trừ tự động khi xét hoàn thuế
otvet Quy trình cơ quan thuế tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế
otvet Có thể bù trừ tiền hoàn thuế với tiền thuế bị truy thu
otvet Thủ tục hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử được phản hồi kết quả giải quyết trong vòng 3 ngày
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế gồm những gì?
otvet Lưu ý về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ 1/1/2022
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định phải nộp tại cấp Cục thuế
otvet Cục thuế hay Chi cục thuế giữ thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT?
otvet Phải trả tiền chậm nộp cho số thuế hoàn thừa
otvet Từ 1/1/2022, đề nghị hoàn thuế theo kết luận thanh tra được miễn nộp hồ sơ
otvet Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT được hoàn của dự án đầu tư
otvet Hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo Hiệp định thuộc diện kiểm trước - hoàn sau
otvet Các tài liệu cần thiết khi đề nghị hoàn thuế theo điều ước
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định cần nộp những gì?